Правила пользования FIQSY

 

 1. Noteikumu priekšmets
  1.1. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka:
  1.1.1. Pakalpojumu saņēmēja (Nomnieka) reģistrācijas kārtību;
  1.1.2. Pakalpojumu apmaksas noteikumus;
  1.1.3. Transportlīdzekļu rezervēšanas un lietošanas kārtību;
  1.1.4. Nomnieka un Iznomātāja ar Pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu saistītās tiesības un pienākumus.
  1.2. Jautājumos, kas ir saistīti ar šiem Noteikumiem, kā arī citos ar FIQSY sniegto pakalpojumu saistītajos jautājumos Nomnieks var sazināties ar Iznomātāju, zvanot uz tālruņa numuru: +371 254 800 10 vai rakstot uz elektronisko adresi: info@fiqsy.com
 2. Termini
  2.1. Atlaides kods – FIQSY App ierakstāma burtu/ciparu kombinācija, kas ļauj Nomniekam izmantot Pakalpojumu par samazinātu cenu.
  2.2. Autotransports – mehāniskais transportlīdzeklis, t.sk., elektriskais auto (E-auto), mikroautobuss ar iekšdedzes dzinēju (Mikroautobuss), kas atrodas Iznomātāja valdījumā un uz kura ir izvietota atpazīstamības zīme ar tekstu FIQSY.
  2.3. Cenrādis – Saraksts ar Pakalpojumu izcenojumu, t.sk., Transportlīdzekļu nomas pakalpojumu izcenojumu,, soda naudu, citām izmaksām, kas ir pieejams Fiqsy App un Iznomātāja interneta vietnē https://www.fiqsy.com/lv/cenas/. Cenrādis ir šo Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa.
  2.4. E-auto — elektriskais auto, kas atrodas Iznomātāja valdījumā un uz kura ir izvietota atpazīstamības zīme FIQSY.
  2.5. E-auto piegāde – E-auto piegādes pakalpojums Nomnieka FIQSY App norādītajā vietā un laikā Nomas pakalpojuma saņemšanai.
  2.6. FIQSY App – Iznomātājam piederoša mobilā lietotne, kas pārvaldāma no viedtālruņa un ietver Transportlīdzekļu meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas, apmaksas un pārējās ar Pakalpojumu izmantošanu saistītās funkcijas.
  2.7. Interneta vietne – Iznomātāja mājas lapa https://www.fiqsy.com/lv/ , kur Iznomātājs publicē Cenrādi, informāciju par pieejamiem Pakalpojumiem un citu ar Iznomātāja darbību saistītu informāciju.
  2.8. Iznomātājs – SIA “Fitsypro”, reģ. Nr. 40203120888, juridiskā adrese Alberta iela 1 – 17, Rīga, LV – 1010, www.fiqsy.com.
  2.9. Konts – lietotāja konts FIQSY App, kas Nomniekam nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem un ietver informāciju par Nomnieka veiktajiem darījumiem FIQSY App.
  2.10. Līgums – vienošanās starp Nomnieku un Iznomātāju, kuras neatņemama sastāvdaļa ir šie Noteikumi.
  2.11. Maksājumu karte — Nomnieka maksājumu karte, ko ir izsniegusi kredītiestāde vai citas maksājumu iestāde, un ko Nomnieks ir norādījis savā Kontā kā maksājumu līdzekli Pakalpojumu apmaksai.
  2.12. Noma – Iznomātāja Transportlīdzekļa nodošana lietošanā Nomniekam par atlīdzību, atbilstoši Noteikumiem un Privātuma politikai.
  2.13. Nomnieks – mobilās aplikācijas FIQSY App lietotājs, kurš reģistrējies kā FIQSY App lietotājs un izmanto Pakalpojumus.
  2.14. Pakalpojumi – FIQSY App, Nomas, E-auto piegādes, Uzlādes un citi saistītie pakalpojumi, kas norādīti FIQSY App, un kas Nomniekam ir pieejami, izmantojot FIQSY App, atsevišķi vai kopā ar Nomas pakalpojumu.
  2.15. Privātuma politika – Iznomātāja izstrādātā politika, kas ir publicēta FIQSY App un Iznomātāja mājas lapā https://www.fiqsy.com/lv/ un ietver informāciju par Nomnieka personas datu apstrādi, t.sk., Nomnieka kā datu subjekta tiesības.
  2.16. Saistītie pakalpojumi – pakalpojumi, kas attiecas uz Transportlīdzekļiem, to apkopi, izvietošanu vai citi līdzīgi pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot FIQSY App.
  2.17. Sarkanā teritorija – FIQSY App atzīmētie apgabali, kuros Transportlīdzekļu novietošana un braucienu beigšana ir aizliegta.
  2.18. Stāvvieta – Transportlīdzekļa novietošanai paredzētas vietas Zaļās teritorijas ietvaros, kas paredzētas Transportlīdzekļa paņemšanai/novietošanai.
  2.19. Skrejritenis – elektrisks mehāniskais transportlīdzeklis, kas atrodas Iznomātāja valdījumā, un uz kura ir izvietotas atpazīstamības zīmes ar tekstu FIQSY.
  2.20. Transportlīdzeklis – mehāniskais transportlīdzeklis, t.sk., elektriskais auto (E-auto), elektriskais skrejritenis (Skrejritenis), mikroautobuss ar iekšdedzes dzinēju (Mikroautobuss), kas atrodas Iznomātāja valdījumā un uz kura ir izvietota atpazīstamības zīme ar tekstu FIQSY.
  2.21. Uzlāde – darbību kopums, kuru ietvaros notiek strāvas pārvade starp Uzlādes stacijā esošajām iekārtām un E-auto, lai uzlādētu E-auto spēka akumulatoru.
  2.22. Uzlādes stacija – Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera uzstādītā elektroauto uzlādes iekārtas, kas ir atzīmēta FIQSY App un izmantojot kuras ir iespējams uzlādēt E-auto akumulatoru. Uzlādes stacijas ir aprīkotas ar kabeļiem vai kontaktligzdām un nodrošina Type 2 standarta maiņstrāvas uzlādi.
  2.23. Fiqsy Uzlādes tīkls — Iznomātāja un Iznomātāja sadarbības partneru uzlādes staciju tīkls.
  2.24. Zaļā teritorija – FIQSY App atzīmētie apgabali, kuros attiecīga Transportlīdzekļa novietošana, t.sk., ilgstoša novietošana, un brauciena beigšana, atstājot transportlīdzekli ilgstošai stāvēšanai, kas var būt ilgāka par 12 stundām, ir atļauta, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, un kurā novietojot Transportlīdzekli nav jāveic samaksa par Transportlīdzekļa novietošanu. .
 3. Noteikumu spēkā stāšanās
  3.1. Noteikumi ir saistoši Nomniekam ar brīdi, kad Nomnieks, izmantojot FIQSY App, ir izveidojis Kontu un apstiprinājis savu piekrišanu Fiqsy lietošanas noteikumiem, nospiežot pogu “Sākt Lietot” Fiqsy App.
  3.2. Noteikumi ir saistoši visām Nomnieka turpmāk veiktajām darbībām FIQSY App, tajā skaitā pārskaitījumiem, apstiprinājumiem, fotogrāfiju lejupielādei u.c .un citām darbībām no Noteikumu apstiprināšanas brīža.
  3.3. Noteikumi ir pieejami Nomniekam FIQSY App un Iznomātāja mājas lapā https://www.fiqsy.com/lv/ pirms Konta izveidošanas un Konta lietošanas laikā.
 4. Nomnieka reģistrēšanās FIQSY App
  4.1. Nomnieks reģistrējas FIQSY App, lejuplādējot FIQSY App no App Store, Google Play Store vai Huawei AppGallery, un izpildot reģistrācijas darbības FIQSY App aplikācijā.
  4.2. Lai lejuplādētu Fiqsy App, Nomniekam ir nepieciešams viedtālrunis, kas atbilst Fiqsy App tehniskajām prasībām. Viedtālruņa atbilstību sistēma pārbauda automātiski, kad tiek uzsākta lietotnes lejuplāde. Nomnieks pats pārliecinās un nodrošina viedtālruņa atbilstību prasībām, mobilo datu pārraides pieejamību un sedz ar datu pārraidi saistītās izmaksas Nomnieka mobilo pakalpojumu sniedzējam.
  4.3. Reģistrācijas procesā Nomnieks:
  4.3.1. Uzmanīgi un atbildīgi izlasa šos Noteikumus un ar tiem saistītos dokumentus;
  4.3.2. Reģistrācijas formā ieklikšķina “Es piekrītu Fiqsy konfidencialitātes politikai un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem”, tādejādi apstiprinot, ka izprot visu Noteiktumos sniegto informāciju un prasības, apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu, piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot FIQSY App un Pakalpojumus;
  4.3.3. Sniedz datus, informāciju un/vai dokumentu fotokopijas, kurus reģistrācijas brīdī pieprasa Iznomātājs un kuri ir pamatoti nepieciešami reģistrācijai un Nomnieka identitātes pārbaudei (t.sk. aizpilda reģistrācijas formas laukus);
  4.3.4. Sasaista savu Fiqsy kontu (Fiqsy maciņš) ar derīgu maksājumu karti. Iznomātājs veic Nomnieka maksājumu kartes pārbaudi, veicot EUR 0,1 (nulle eiro 10 centu) apmērā FIQSY maciņa papildināšanu, kas kalpo kā pirmā brauciena avansa maksājums.
  4.4. Iznomātājs apstiprina Nomnieka reģistrāciju FIQSY App, nosūtot uz Nomnieka FIQSY App norādīto mobilā tālruņa numuru īsziņu ar pieejas kodu.
  4.5. Nomnieka Konts uzskatāms par izveidotu, kad Nomnieks ir ievadījis no Iznomātāja saņemto pieejas kodu FIQSY App.
  4.6. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu mobilā tālruņa numuru un īsziņā no Iznomātāja saņemto pieejas kodu, Nomnieks apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu, piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot, izmantojot FIQSY App un Pakalpojumus.
  4.7. Visām darbībām FIQSY App kā Nomnieka identifikators tiek izmantots Nomnieka FIQSY App norādītā mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram tiek izveidots viens Konts.
 5. Skrejriteņa noma
  5.1. Nomnieks ir tiesīgs saņemt Skrejriteņa nomas pakalpojumus un Nomnieks ir patstāvīgi atbildīgs, ka, uzsākot Skrejriteņa nomas pakalpojumus un Skrejriteņa nomas pakalpojumu laikā:
  5.1.1. ir sasniedzis 18 gadu vecumu;
  5.1.2. atrodas tādā fiziskā un psihiskā stāvoklī, kas ir atbilstošs drošai Skrejriteņa lietošanai , un Nomniekam ir Skrejriteņa lietošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas.
  5.2. Nomas uzsākšana un pabeigšana
  5.2.1. Nomnieks par vēlmi nomāt Skrejriteni informē Iznomātāju, izmantojot FIQSY App un atzīmējot Skrejriteni, kuru vēlas nomāt. Gadījumā, ja Nomnieka atzīmētais Skrejritenis tehnisku vai citu iemeslu dēļ nav pieejams, Iznomātājs noraida Nomnieka atzīmētā Skrejriteņa nomu.
  5.2.2. Pabeidzot braucienu, Nomniekam ir jānovieto Skrejritenis Zaļajā teritorijā redzamā vietā un piekļūšanai brīvi pieejamā vietā, nodrošinot, ka tas netraucē un/vai neierobežo gājēju, divriteņu un/vai transportlīdzekļu pārvietošanos, neaizšķērso ietves, veloceļus un brauktuves.
  5.3. Skrejriteņa Nomas laika uzskaite
  5.3.1. Skrejriteņa Noma un tās laika uzskaite uzsākas brīdī, kad kad Nomnieks ar FIQSY App starpniecību ir noskanējis uz Skrejriteņa stūres daļas esošo QR kodu vai ievadījis Skrejriteņa kodu manuāli, tādejādi aktivizējot Skrejriteni.
  5.3.2. Skrejriteņa Nomas pakalpojums un tā laika uzskaite turpinās līdz brīdim, kad Nomnieks Nomas pakalpojuma pabeigšanai:
  5.3.2.1. Novieto Skrejriteni Zaļajā teritorijā;
  5.3.2.2. Apstiprina FIQSY App Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu (nospiedis pogu — Pabeigt Braucienu) un, izmantojot FIQSY App, augšupielādējis un nosūtījis Iznomātājam Nomnieka lietotā Skrejriteņa fotoattēlu, kas ir uzņemts Nomas beigšanas brīdī un vietā (Zaļās teritorijas robežās).
  5.4. Skrejriteņa lietošanas noteikumi
  5.4.1. Nomniekam Skrejriteņa lietošanas laikā ir pienākums ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus.
  5.4.2. Nomniekam Skrejriteņa lietošanas laikā, pārvietojoties pa ietvēm, jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji; ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.
  5.4.3. Gadījumā, ja Skrejritenim tā lietošanas laikā izlādējas baterija, Nomniekam ir pienākums pārtraukt Skrejriteņa lietošanu, FIQSY App apstiprināt Skrejriteņa nomas pabeigšanu un novietot Skrejriteni Zaļajā teritorijā.
  5.4.4. Nomnieka drošībai Nomniekam ir ieteicams un Nomnieks pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs lietot aizsarglīdzekļus (ķiveri, aizsargapģērbu), kuru nodrošināšana ir vienīgi Nomnieka ziņā un uz Nomnieka rēķina.
  5.5. Skrejriteņa lietošanas ierobežojumi Skrejriteņa nomas laikā:
  5.5.1. Skrejriteni ir aizliegts izmantot personām, kuras jaunākas par 18 gadiem.
  5.5.2. Ar skrejriteni vienlaicīgi var pārvietoties tikai viena persona.
  5.5.3. Skrejriteni aizliegts izmantot priekšmetu, kravu un pasažiera pārvadāšanai vai Skrejriteņa pārslogošanai. Maksimālais pieļaujamais svars pārvadājumiem ar Skrejriteni (kravnesība) ir 100 kilogrami.
  5.5.4. Nomniekam aizliegts Skrejriteni nodot trešajām personām, t.sk., apakšnomā vai lietošanā trešajām personām. Šis nosacījums ietver pienākumu rūpīgi glabāt un neizpaust citām personām Fiqsy App izmantotos pieejas datus — lietotāja vārdu un paroli (tai skaitā arī citus pieslēgšanās līdzekļus, ja tādi tiek izmantoti).
  5.5.5. Nomniekam ir aizliegts lietot Skrejriteni, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu ietekmē.
  5.5.6. Nomniekam ir aizliegts, pabeidzot braucienu, novietot Skrejriteni iekštelpās un privātīpašuma teritorijā, kurā ir ierobežota/liegta brīva piekļuve trešajām personām.
  5.5.7. Nomniekam, pabeidzot Skrejriteņa nomu, aizliegts novietot Skrejriteni ārpus Fiqsy App iezīmētas Zaļās teritorijas.
  5.6. Nomnieka mantiskā atbildība par Skrejriteņa nomas pakalpojumu noteikumu neievērošanu
  5.6.1. Gadījumā, ja Nomnieks nav ievērojis Skrejriteņa nomas pakalpojumu noteikumus, Nomnieks piekrīt veikt Iznomātājam maksu par papildus pakalpojumiem saskaņā ar Cenrādi un piekrīt pakalpojumu maksas debetēšanai pilnā apmērā, t.sk., arī par papildus pakalpojumiem, no Nomnieka Maksājumu kartes. Par papildus pakalpojumiem, kuru sniegšanai piekrīt Nomnieks, ir uzskatāma, piemēram, bet neaprobežojoties ar, Skrejriteņa novietošana Zaļajā teritorijā, ja Nomnieks Skrejriteni ir atstājis ārpus Zaļās teritorijas vai novietošanai neatļautā vietā vai vietā, kurā Skrejritenis traucē gājējiem, satiksmei.
  5.6.2. Gadījumā, ja Nomnieks ilgāk nekā 24 stundas nav apstiprinājis Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu, Iznomātājs uzskata Skrejriteni par pazaudētu vai nozagtu un Nomnieks piekrīt atlīdzināt Iznomātājam Skrejriteņa izdevumus EUR 350 (trīs simti piecdesmit eur) apmērā, kurus Iznomātājam ir tiesības debetēt no Nomnieka Maksājumu kartes. Par Skrejriteņa nozaudēšanas/zādzības faktu Iznomātājs ziņo policijai.
 6. Autotransporta Noma
  6.1. Autotransporta Nomas pakalpojums ir pieejams personām un to ir tiesīgas saņemt personas:
  6.1.1. kurām ir spēkā esoša vismaz pirms diviem gadiem izsniegta B kategorijas autovadītāja apliecība;
  6.1.2. kurām nav uz laiku apturētas vai liegtas tiesības vadīt Autotransportu.
  6.2. Nomnieka identitātes pārbaude
  6.2.1. Pirms Autotransporta Nomas pakalpojumu sniegšanas Iznomātājs veic Nomnieka identitātes pārbaudi. Pārbaude notiek, izmantojot FIQSY App. Nomnieks nofotografē savu auto vadītāja apliecību (abas puses) un uzņem divas savas fotogrāfijas (pašbildes), no kurām vienu priekšskatā un otra ieslīpi no sāna.
  6.2.2. Iznomātājs Autotransporta Nomas pakalpojuma sniegšanu uzsāk un veic tikai pēc Nomnieka identitātes pārbaudes un Nomnieka auto vadītāja apliecības derīguma pārbaudes.
  6.3. Autotransporta Nomas uzsākšana un pabeigšana
  6.3.1. Nomnieks par vēlmi nomāt Autotransportu informē Iznomātāju, izmantojot FIQSY App.
  6.3.2. Nomnieks FIQSY App atzīmē Autotransportu, kuru vēlas nomāt, un bez maksas veic Autotransporta rezervāciju Nomniekam uz Fiqsy App noteikto ierobežoto laiku.
  6.3.3. Par sekmīgu Autotransporta rezervāciju Nomniekam FIQSY App tiek izsūtīts apstiprinājums un parādīts rezervēšanas laiks.
  6.3.4. Nomniekam, veicot Transportlīdzekļa rezervāciju, ir tiesības izvēlēties opciju pēc Autotransporta sākotnējā rezervācijas laika beigām automātiski atcelt Transportlīdzekļa rezervāciju.
  6.3.5. Nomniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Autotransporta rezervāciju.
  6.3.6. Ja Nomnieks Autotransporta sākotnējā rezervācijas laikā nav uzsācis Autotransporta lietošanu, Autotransporta rezervācija turpinās par spēkā esošo tarifu saskaņā ar Cenrādi līdz brīdim, kad Nomnieks uzsāk Autotransporta izmantošanu vai atceļ rezervāciju.
  6.3.7. Atslēdzot Autotransportu Nomnieks apliecina, ka attiecībā uz Nomnieku izpildās visas 6.1. punktā noteiktās prasības.
  6.3.8. Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Autotransporta atslēgšanas vai aizslēgšanas laiks tiek iekļauts maksā par Nomu saskaņā ar Cenrādi.
  6.3.9. Nomniekam ir pienākums pirms Autotransporta kustības uzsākšanas pārbaudīt Autotransporta vizuālo stāvokli (gan iekšpusi, t.sk., bagāžas/kravas nodalījumu, gan ārpusi), lai pārliecinātos, ka Autotransportam nav identificējami vizuāli bojājumi, defekti, trūkumi, neatrodas iepriekšējā Autotransporta lietotāja pamestas lietas. Gadījumā, ja Nomnieks identificē Autotransporta bojājumus, pamestas lietas, Nomnieks par to nekavējoties, izmantojot FIQSY App informē Iznomātāju un veic defektu fotofiksāciju ar FIQSY App. Iznomātājs, izvērtējot no Nomnieka saņemto informāciju par bojājumu, defektu un/vai trūkumu ļauj turpināt Nomu vai informē Nomnieku par konkrētā Nomas pakalpojuma nepieejamību. Nomniekam, pēc Nomnieka izvēles, ir tiesības rezervēt citu Autotransportu.
  6.3.10. Nomnieks, pabeidzot Nomas pakalpojumu, nodrošina, ka Autotransports ir atstāts Stāvvietā Zaļajā teritorijā ar aizvērtiem logiem, izslēgtām gaismām, aizslēgtām durvīm. Nomniekam ir pienākums novietot Autotransporta atslēgu, ja Nomnieks ir izmantojis atslēgu Nomas pakalpojuma saņemšanai, turpat, kur tā bija novietota uzsākot braucienu, un pārliecināties, ka visi Autotransporta dokumenti, piederumi un aksesuāri atrodas vietās, kurās bija uzsākot Pakalpojumu.
  6.3.11. Autotransports var tikt novietots publiski pieejamās vietās, kurās atļauta transportlīdzekļu stāvēšana. Nomnieks pirms Autotransporta novietošanas Stāvvietā patstāvīgi pārliecinās, ka nav noteikta maksa par transportlīdzekļa novietošanu, vai neattiecas papildzīme “Stāvēšanas laiks” vai papildzīme “Darbības laiks” vai kur par stāvvietu izmantošanu ir jāveic samaksa, izņemot E-auto novietošanu SIA “Rīgas Satiksme” un SIA “Liepājas stāvvietas” virszemes maksas stāvvietās.
  6.4. Autotransporta Nomas laika uzskaite
  6.4.1. Autotransporta Noma un tās laika uzskaite uzsākas brīdī, kad Nomnieks, aplikācijā FIQSY App ir izvēlējies Autotransportu un nospiedis pogu Sākt Braucienu, atslēdzot Autotransportu.
  6.4.2. Noma turpinās līdz brīdim, kad Nomnieks Nomas pabeigšanai:
  6.4.2.1. Novieto Autotransportu Stāvvietā Zaļās teritorijas ietvaros;
  6.4.2.2. Apstiprina FIQSY App Autotransporta Nomas pakalpojuma pabeigšanu.
  6.5. Autotransporta lietošanas ierobežojumi Autotransporta Nomas laikā
  6.5.1. Maksimālais nepārtrauktas Nomas periods ir 7 dienas. Ja Nomas laiks pārsniedz 7 dienas, Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji pārtraukt Nomas pakalpojumu. Ja Nomas ilgums tuvojas maksimālajam periodam, Iznomātājs iepriekš informē Nomnieku, darot zināmu atlikušo Nomas laiku.
 7. Nomnieka tiesības, pienākumi un atbildības Transportlīdzekļa Nomas laikā
  7.1. Nomniekam ir tiesības:
  7.1.1. izmantot Transportlīdzekli Latvijas Republikas teritorijā;
  7.1.2. Izmantot Transportlīdzekli tikai personīgi;
  7.1.3. Pieprasīt Iznomātājam bloķēt Nomnieka Kontu;
  7.2. Nomnieka pienākumi
  7.2.1. Izmantot Transportlīdzekli kā gādīgam un rūpīgam saimniekam vienīgi Transportlīdzekļa lietošanai paredzētajam mērķim;
  7.2.2. Pirms Transportlīdzekļa lietošanas patstāvīgi pārliecināties, ka atrodas tādā fiziskā un psihiskā stāvoklī, kas ir atbilstošs Transportlīdzekļa lietošanai, nav lietojis alkoholu, apreibinošas vielas, kas ietekmē Nomnieka reakciju, uztveri;
  7.2.3. Transportlīdzekļa lietošanas laikā ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus.
  7.2.4. Ja Nomnieks pēc nomas pakalpojuma uzsākšanas nav spējīgs izmantot Transportlīdzekli tam paredzētajam mērķim, Nomniekam ir atbildīgs par to nekavējoties ziņot Iznomātājam.
  7.2.5. Ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Nomnieks un/vai Transportlīdzeklis, Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par ceļu satiksmes negadījumu Iznomātājam un policijai, aizpildīt paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu un veikt citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus Iznomātājam un trešajām personām.
  7.2.6. Nomniekam paņemot Transportlīdzekli lietošanai vai Transportlīdzekļa lietošanas laikā konstatējot Transportlīdzekļa tehniskās vai vizuālās nepilnības, ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, izmantojot FIQSY App.
  7.2.7. Ja Transportlīdzekļa Nomas pakalpojuma sniegšanas laikā Transportlīdzeklis sabojājas, Transportlīdzekļa informācijas panelī parādās paziņojumi par Transportlīdzekļa bojājumiem vai brīdinājuma signāli, ir dzirdami trokšņi, kas nav raksturīgi Transportlīdzekļa ierasti lietošanas laikā esošajiem trokšņiem vai ir citas pazīmes, kas liecina par Transportlīdzekļa bojājumiem (izlijis šķidrums no Transportlīdzekļa), kā dēļ ir apgrūtināta vai nav iespējama Transportlīdzekļa lietošana, Nomniekam ir pienākums nekavējoties par to informēt Iznomātāju un pārtraukt Transportlīdzekļa lietošanu
  7.2.8. Ja Transportlīdzeklis ir nozagts Nomas laikā, Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par zādzības faktu Iznomātājam un policijai.
  7.2.9. Nomniekam Nomas laikā novietojot Transportlīdzekli maksas stāvvietās, kas nav FIQSY App atzīmēta kā Stāvvieta, ir pienākums patstāvīgi apmaksāt saņemtos maksas stāvvietas pakalpojumus, atbilstoši stāvvietas pārvaldītāja noteikumiem.
  7.2.10. Ja Nomnieks ir uzzinājis par Nomnieka Konta un Nomnieka datu, kas nodoti Iznomātājam, prettiesisku izmantošanu bez saskaņošanas ar Nomnieku, Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt par to Iznomātāju.
  7.3. Nomnieka atbildība
  7.3.1. Nomnieks ir pilnībā finansiāli un juridiski atbildīgs par savu rīcību, kā arī savu un trešo personu dzīvību, veselību un trešajām personām un Iznomātājam radīto kaitējumu un/vai zaudējumiem, kas radušies Nomnieka rīcības vai tās seku rezultātā, Nomniekam lietojot Transportlīdzekli.
  7.3.2. Nomnieks nes pilnu atbildību par Transportlīdzekli, tam radītiem zaudējumiem/bojājumiem/defektiem, kas ir radušies Nomas laikā: t.i. no brīža, kad Nomnieks uzsācis Transportlīdzekļa Nomu līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App ir apstiprinājis Transportlīdzekļa Nomas pakalpojuma pabeigšanu.
  7.3.3. Nomnieks atlīdzina Iznomātājam radušos zaudējumus, ja Transportlīdzekļa nomas laikā ir bojāts, iznīcināts Transportlīdzeklis un/vai pazaudēti, iznīcināti vai bojāti kādi Transportlīdzekļa piederumi, piemēram, Transportlīdzekļa atslēgas, ja tos nav atlīdzinājusi apdrošināšanas sabiedrība.
  7.3.4. Nomnieks, lietojot Transportlīdzekli, ir atbildīgs par Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasību ievērošanu, kādas ir noteicis Transportlīdzekļa ražotājs, un kas ir pieejamas Transportlīdzeklī glabātajā Transportlīdzekļa ekspluatācijas rokasgrāmatā.
  7.3.5. Nomnieks, lietojot Transportlīdzekli un pabeidzot Transportlīdzekļa nomu, ir atbildīgs uzturēt Transportlīdzekli tīru un sakoptu. Gadījumā, ja Transportlīdzeklis, t.sk., Transportlīdzekļa salons, pēc Nomas pakalpojumu pabeigšanas ir netīrs, piemēram, izlieti šķidrumi, izbērtas vielas, nosmērēti sēdekļi, izņemot dabisko nolietojumu, un Transportlīdzeklī atrodas atkritumi (tukši iepakojumi), Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Transportlīdzekļa mazgāšanas un tīrīšanas izmaksas pakalpojumus saskaņā ar Cenrādī noteikto maksu.
  7.3.6. Nomnieks apņemas Transportlīdzekļa nomas laikā ievērot Iznomātāja norādījumus, šos Noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
  7.3.7. Nomnieks ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzību apdrošināšanas sabiedrībai, kurai ir regresa tiesības pret Nomnieku, saistībā ar izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, ja Transportlīdzekļa bojājumi, zaudējumi radušies Nomnieka vainas dēļ.
  7.4. Nomniekam ir aizliegts:
  7.4.1. Nodot Transportlīdzekli apakšnomā, lietošanā citai personai.
  7.4.2. Bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas cedēt savas tiesības, kas izriet no/pamatotas ar Transportlīdzekļa nomas attiecībām;
  7.5. Nomnieks apzinās, ka Transportlīdzekļa izmantošana ietver riskus, tajā skaitā:
  7.5.1. Nomnieka dzīvības, veselības riskus, kuru iestāšanās gadījumā var tikt nodarīts kaitējums Nomnieka veselībai, dzīvībai un īpašumam;
  7.5.2. Transportlīdzeklis ir tehniska ierīce, kuras izmantošanā ir iespējama tehniska kļūda, kas var radīt zaudējumus, bojājumus un apdraudējumu Nomniekam, lietojot Transportlīdzekli;
  7.5.3. Transportlīdzekļa lietošanas laikā iespējama bojājumu, zaudējumu, traumu nodarīšana trešo personu veselībai, dzīvībai, īpašumam, tāpēc Nomniekam ir jābūt īpaši vērīgam un jālieto Transportlīdzeklis kā rūpīgam un gādīgam saimniekam.
 8. Aizliegtās darbības Transportlīdzekļa Nomas laikā
  8.1. Transportlīdzekļa Nomas laikā Nomniekam aizliegts:
  8.1.1. izmantot Transportlīdzekli tam neparedzētiem mērķiem;
  8.1.2. izmantot Transportlīdzekli kā mācību transportlīdzekli, dalībai sacīkstēs vai līdzīgām darbībām, kas rada apdraudējumu Transportlīdzeklim un trešo pušu īpašumam;
  8.1.3. pārslogot Transportlīdzekli, pārvadājot kravu, kas pārsniedz pieļaujamo Transportlīdzekļa kravnesību;
  8.1.4. smēķēt Transportlīdzeklī vai lietot citas apreibinošās vielas vai alkoholu;
  8.1.5. nodot Transportlīdzekli lietošanā citām personām, t.sk., nodot apakšnomā;
  8.1.6. izmantot Transportlīdzekli dzīvnieku pārvadāšanai;
 9. Nomnieka mantiskā atbildība par Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu noteikumu neievērošanu
  9.1. Gadījumā, ja Nomnieks nav ievērojis Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu noteikumus, Nomnieks piekrīt veikt Iznomātājam maksu par papildus pakalpojumiem saskaņā ar Cenrādi un piekrīt pakalpojumu maksas debetēšanai pilnā apmērā, t.sk., arī par papildus pakalpojumiem, no Nomnieka Maksājumu kartes. Par papildus pakalpojumiem, kuru sniegšanai piekrīt Nomnieks, ir uzskatāma, piemēram, bet neaprobežojoties ar, Transportlīdzekļa tīrīšanas pakalpojumi. Papildus Nomnieks uzņemas veikt soda naudas kā pametuma samaksu Iznomātājam par savu saistību neizpildi un/vai Noteikumu neievērošanu. Soda naudas apmērs ir noteikts Cenrādī. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs debetē soda naudu saskaņā ar Cenrādī norādīto apmēru, no Nomnieka Maksājumu kartes.
  9.2. Soda naudas samaksa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma atlīdzināt Iznomātājam un trešajām personām nodarītos zaudējumus.
  9.3. Nomnieks piekrīt apmaksāt sodus, izdevumus un citus maksājumus, kurus trešās personas, t.sk., valsts institūcijas, piemērojušas Iznomātājam par laiku, kad Nomnieks lietojis Transportlīdzekli, un pēc tam, kad Nomnieks pabeidzis Transportlīdzekļa Nomu, ja sodi, izdevumi un citi maksājumi radušies tiešā cēloņsakarībā ar Nomnieka darbībām vai bezdarbību, izmantojot Transportlīdzekļa Nomas pakalpojumu vai pabeidzot to, neievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos saistošos normatīvos aktus, t.sk., Rīgas pilsētas pašvaldības noteikumus, ceļu satiksmes noteikumus un stāvvietu lietošanas noteikumus. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs debetē šajā punktā noteiktos sodus, izdevumus un citus maksājumus no Nomnieka Maksājumu kartes pilnā apmērā un papildus maksu saskaņā ar Cenrādi par sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas pakalpojumu.
  9.4. Jebkuras soda naudas un izdevumi tiek automātiski debetēti no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes. Ja nav iespējams debetēt summu no kartes un/vai karte uzrāda nepietiekamu līdzekļu apmēru, soda naudas, izdevumi un citi maksājumi tiks automātiski debetēti ik pēc 24 (divdesmit četrām) stundām, līdz tiks segta soda nauda, izdevumi un citi maksājumi pilnā apmērā.
 10. Degvielas uzpilde Mikroautobusam
  10.1. Mikroautobusā atrodas degvielas uzpildes karte, kas ir Iznomātāja īpašums.
  10.2. Nomniekam ir tiesības veikt Mikroautobusa degvielas uzpildi, izmantojot tajā esošo degvielas uzpildes karti, ja, atbilstoši Mikroautobusa degvielas tvertnes rādītājam, Mikroautobusa panelī ir redzams paziņojums par degvielas tvertnes uzpildīšanas nepieciešamību. Degvielas uzpildes kartes izmantošana citiem transportlīdzekļiem vai nolūkiem ir aizliegta.
  10.3. Degvielas uzpildīšanu Mikroautobusā Nomniekam ir tiesības veikt vienīgi izmantojot Transportlīdzeklī esošo degvielas karti. Degvielas uzpildīšana Mikroautobusā citā veidā vai par citiem līdzekļiem nav atļauta.
  10.4. Nomnieks nodrošina, ka pēc degvielas uzpildes degvielas uzpildes karte ir novietota sākotnējā vietā Mikroautobusā.
  10.5. Ja Nomnieks konstatē, ka degvielas uzpildes karte neatrodas Mikroautobusā vai tā ir bojāta, vai Nomnieks ir nozaudējis degvielas uzpildes karti, Nomnieks nekavējoties par to informē Iznomātāju.
  10.6. Degvielas kartes autorizācijas kodu Iznomātājs izpauž Nomniekam pēc Nomnieka pieprasījuma.
  10.7. Nomniekam veicot degvielas uzpildīšanu Mikroautobusā, Nomas maksa var tikt samazināta, atbilstoši Cenrādim.
 11. E-auto uzlāde
  11.1. Nomniekam ir tiesības veikt E-auto uzlādi šim nolūkam īpaši paredzētās Uzlādes stacijās.
  11.2. E-auto baterijās uzlādes līmenim samazinoties zem 15%, Nomniekam ir pienākums nekavējoties pārvietoties uz tuvāko elektroauto uzlādes staciju un veikt E-auto uzlādi.
  11.3. Ja e-auto baterijas uzlādes līmenis ir zemāks par 5%, Nomniekam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Iznomātāju un pārtraukt lietot E-auto.
  11.4. E-auto uzlāde Fiqsy Uzlādes tīklā
  11.4.1. Nomas laikā Nomnieks Fiqsy Uzlādes tīklā vār Uzlādēt E-auto bez maksas.
  11.4.2. Uzlāde uzsākas brīdī, kad Nomnieks FIQSY App ir noskenējis Fiqsy Uzlādes stacijas QR kodu un Uzlādes stacija ir savienojusies ar E-auto.
  11.4.3. Uzlāde turpinās līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App apstiprina Uzlādes pabeigšanu.
  11.5. E-auto uzlāde ārpus Fiqsy Uzlādes tīkla
  11.5.1. Nomnieks pirms Uzlādes pārliecinās, ka uzlādes stacija atbalsta konkrētam E-auto atbilstošu uzlādes standartu.
  11.5.2. Uzlāde notiek atbilstoši konkrēta uzlādes staciju pārvaldnieka nosacījumiem un cenrāža.
  11.5.3. E-auto uzlādi ārpus Fiqsy uzlādes tīkla Nomnieks apmaksā no saviem līdzekļiem.
  11.6. E-auto uzlādes norise
  11.6.1. Nomnieks pēc Uzlādes uzsākšanas pārliecinās, ka E-auto saņem elektrību. Gadījumā, ja E-auto uzlādes laikā elektrība E-auto netiek padota/pieņemta, Nomniekam ir pienākums pārtraukt uzlādi un pārliecināties, vai E-auto ir novietots režīmā, kas ļauj veikt E-auto uzlādi;
  11.6.2. Pēc Uzlādes pabeigšanas Nomniekam ir pienākums nekavējoties pārvietot E-auto no Uzlādes stacijas, atbrīvojot Uzlādes stacijā esošo E-auto uzlādes vietu. Uzlādes stacija ir izmantojama tikai E-auto uzlādes laikā un Nomniekam nav tiesību izvietot tajā E-auto, neveicot E-auto uzlādi.
  11.7. Nomnieka tiesības un pienākumi un atbildība, izmantojot Uzlādes stacijas:
  11.7.1. Nomnieks E-auto uzlādei drīkst izmantot tikai Uzlādes stacijas, kas atbalsta attiecīgā standarta uzlādi.
  11.7.2. Nomnieks ir atbildīgs par savu, apkārtējo cilvēku, E-auto un tā aprīkojuma drošību E-auto uzlādes laikā uzlādes stacijā.
  11.7.3. Nomnieks ir finansiāli un juridiski atbildīgs, ja Nomnieka darbību rezultātā tiek bojātas Uzlādes stacijas iekārtas vai Nomnieks lieto Uzlādes staciju neatbilstoši šiem Noteikumiem, uzlādes stacijas pārvaldnieka noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.
  11.7.4. Nomnieks par jebkādu pamanītu vai radušos Uzlādes stacijas un/vai Uzlādes stacijas iekārtas bojājumu nekavējoties informē Iznomātāju.
  11.7.5. Uzlādes stacijas, kā arī elektroenerģijas lietošana citiem mērķiem, kas nav E-auto uzlāde t.sk. jebkāda Uzlādes stacijas bloķēšana, ir aizliegta.
 12. E-auto piegādes pakalpojums
  12.1. E-auto piegādes pakalpojuma pasūtīšana
  12.1.1. E-auto piegādes pakalpojumu ir iespējams saņemt Rīgā FIQSY App atzīmētās Zaļās Teritorijas robežās (izņemot Vecāķus).
  12.1.2. Nomnieks paziņo Iznomātājam par vēlmi izmantot E-auto piegādes pakalpojumu, izmantojot FIQSY App (poga Pasūtīt) ne vēlāk kā stundu pirms vēlamā Nomas uzsākšanas laika.
  12.1.3. Pieteikumu E-auto piegādes pakalpojumam ir iespējams noformēt un saņemt par to apstiprinājumu no plkst.7.00 līdz plkst.22.00.
  12.1.4. Nomnieka pieprasījums par E-auto piegādi uzskatāms par apstiprinātu no Iznomātāja puses tikai pēc tam, kad Iznomātājs ir nosūtījis Nomniekam rakstveida apstiprinājumu, izmantojot FIQSY App un/vai īsziņu uz Kontā norādīto telefona numuru.
  12.1.5. Ja kādu iemeslu dēļ E-auto Nomnieka norādītajā laikā nav iespējama, Iznomātājs paziņo par to Nomniekam.
  12.1.6. Nomniekam ir tiesības atcelt E-auto piegādi bez maksas līdz Transportlīdzekļa piegādes brīdim.
  12.2. E-auto piegādes pakalpojuma norise
  12.2.1. Iznomātājs veic E-auto piegādi, novietojot e-auto iespējami tuvu Nomnieka norādītajai vietai (tur, kur ir atļauta auto novietošana stāvēšanai un ir citi auto novietošanai nepieciešamie apstākļi).
  12.2.2. Kad auto ir piegādāts, Iznomātājs par to informē Nomnieku, izmantojot FIQSY App un/vai nosūtot īsziņu uz Kontā norādīto telefona numuru.
  12.2.3. Ja E-auto ir piegādāts ātrāk par Nomnieka norādīto E-auto piegādes laiku, E-auto paliek rezervēts Nomniekam līdz Nomnieka norādītajam vēlamajam E-auto piegādes laikam bez maksas. Šādā gadījumā Nomnieks var uzsākt braucienu ātrāk nekā norādījis, pasūtot E-auto piegādi.
  12.2.4. Pēc E-auto piegādes Nomnieka norādītajā laikā un vietā, sākot ar secīgo minūti, kas iestājas pēc laika, kuru Nomnieks norādījis FIQSY App kā vēlamo E-auto piegādes laiku, tiek aprēķināta maksa par Transportlīdzekļa rezervēšanu pēc Cenrāža, līdz brīdim, kad Nomnieks uzsāk Transportlīdzekļa izmantošanu.
 13. Maksa par Pakalpojumiem
  13.1. FIQSY App lejuplādēšana un lietošana ir bez maksas.
  13.2. Pakalpojuma cenas noteikšanas kārtība
  13.2.1. Pakalpojumiem tiek noteikta maksa, kas norādīta Iznomātāja Cenrādī, kas pieejams FIQSY App un Iznomātāja mājas lapā https://www.fiqsy.com/lv/
  13.2.2. Apstiprinot Pakalpojuma saņemšanu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Pakalpojumam piemērojamo Cenrādī norādīto pakalpojumu izcenojumu.
  13.2.3. Katra Pakalpojuma cenu FIQSY App aprēķina saskaņā ar Pakalpojumu Cenrādi pēc Pakalpojuma sniegšanas, izņemot, ja fiksēta Pakalpojuma maksa nav norādīta Cenrādī.
  13.2.4. Galīgais Nomas maksas apmērs par Nomu tiek noteikts atbilstoši Cenrādim, izejot no faktiskā Nomas laika, Autotransporta Nomas laikā nobraukto kilometru skaitu, ņemot vērā Nomā iekļauto bezmaksas kilometru skaitu; Nomniekam apstiprinot Nomas pakalpojuma pabeigšanu, galīgais Nomas maksas apmērs tiek norādīts FIQSY App.
  13.2.5. Maksa par Uzlādi tiek aprēķināta par visu E-auto uzlādes periodu, t.i., no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Uzlādi FIQSY App līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App ir apstiprinājis Uzlādes pabeigšanu.
  13.3. Atlaides un īpašie piedāvājumi
  13.3.1. Iznomātājam ir tiesības pēc Iznomātāja iniciatīvas un ieskatiem, piešķirt Nomniekam atlaidi pakalpojumam. Atlaides izmantošanai Iznomātājs nosūta Nomniekam Atlaides kodu, kuru Nomnieks norāda FIQSY App pirms samaksas veikšanas par Nomas pakalpojumu.
  13.3.2. Iznomātājs patur tiesības jebkurā brīdī bez atsevišķa paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam līdz Atlaides koda izmantošanai, atsaukt Atlaides koda piemērošanu:
  13.3.2.1. ja Nomnieks nav izpildījis savas finansiālās saistības pret Iznomātāju un Nomniekam ir parādi;
  13.3.2.2. ja Atlaides koda izmantošana tiek veikta prettiesiski;
  13.3.2.3. ja Atlaides koda izmantošanu veic cita trešā persona, nevis Nomnieks;
  13.3.2.4. ja Atlaides koda izmantošana nav Iznomātāja komercdarbības interesēs.
  13.3.3. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot papildu noteikumus Atlaides kodu izmantošanai.
  13.4. Nomas apmaksas kārtība
  13.4.1. Nomnieks apmaksā Pakalpojumus, izmantojot kredītiestādes vai citas maksājumu iestādes izdotu maksājuma karti, kam nepieciešama iepriekšēja kredītiestādes vai citas maksājumu iestādes izdotās maksājuma kartes datu aktivizēšana FIQSY App no Nomnieka puses un Nomnieka piekrišana Noteikumiem un Privātuma politikai.
  13.4.2. Nomnieks ir atbildīgs par savas kredītiestādes vai citas maksājumu iestādes izdotās maksājuma kartes, norēķinu konta datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām apstrādāt visus no Nomnieka saņemtos datus.
  13.4.3. Nomnieks, ievadot kredītiestādes vai citas maksājumu iestādes izdotās maksājuma kartes datus FIQSY App, piekrīt un piešķir Iznomātājam tiesības saņemt, automātiski debetējot, no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes vai citas maksājumu iestādes izdotās maksājuma kartes visus maksājumus par Pakalpojumiem, izdevumiem, t.sk., naudas sodiem un zaudējumiem, kurus Nomnieks radījis Iznomātājam.
  13.4.4. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes vai citas maksājumu iestādes izdotās maksājuma kartes atlikums ir pietiekams Iznomātāja Pakalpojumu apmaksai. Iznomātājam pirms Pakalpojuma sniegšanas ir tiesības pārbaudīt Nomnieka maksājuma kartes derīgumu, pārliecinoties par līdzekļu pieejamību maksājumu izpildei.
  13.4.5. Ja Nomnieka maksājuma kartē nav pietiekami līdzekļi Nomnieka finansiālo saistību pret Iznomātāju izpildei pilnā apmērā, Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka datus trešajām personām parāda piedziņas veikšanai vai patstāvīgi veikt darbības parāda piedziņai no Nomnieka.
  13.4.6. Maksa par Pakalpojumu uzskatāma par veiktu, kad tā ir saņemta Iznomātāja norēķinu kontā.
  13.4.7. Ja kredītiestādes izdotu maksājuma karšu apstrādes pakalpojumu sniedzējs ievieš maksu par kredītiestādes izdotu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumu, Nomnieks to maksā papildus Nomas maksai.
  13.4.8. Kredītkaršu izdotu maksājumu karšu maksājumu apstrādei par Iznomātāja Pakalpojumiem tiek izmantoti AS “Swedbank” pakalpojumi. Kredītiestādes izdotu maksājumu karšu maksājumu apstrādes pakalpojuma sniedzēja lietošanas noteikumi pieejami www.swedbank.lv.
  13.4.9. Ja Nomnieks nepiekrīt no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātājam pārskaitīto līdzekļu apmēram, Nomniekam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā no līdzekļu pārskaitīšanas dienas iesniegt Iznomātājam iesniegumu, norādot argumentus un tos pamatotus pierādījumus par Nomnieka apstrīdētā no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātāja labā izdarītā maksājumaapmēru.
 14. Iznomātāja tiesības un pienākumi
  14.1. Iznomātāja tiesības
  14.1.1. Iznomātājs pēc datu saņemšanas no Nomnieka FIQSY App apstrādā no Nomnieka saņemto informāciju.
  14.1.2. Iznomātājam ir tiesības izvietot Transportlīdzeklī ierīces, kas identificē Nomnieku, nosaka Nomnieka alkohola lietošanas daudzumu (alkometru), nosaka Transportlīdzekļa atrašanās vietu, bloķē Transportlīdzekļa lietošanu, veic Nomnieka brauciena videoierakstu reģistrēšanu u.c. tehniskās iekārtas Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.
  14.1.3. Iznomātājam ir tiesības Pakalpojuma sniegšanas laikā debetēt uzkrāto pakalpojuma maksu no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes. Ja nav iespējams debetēt summu no kartes un/vai iepriekšminētā karte uzrāda nepietiekamu līdzekļu apmēru, maksājumi tiks automātiski debetēti ik pēc 24 (divdesmit četrām) stundām, līdz tiks segti maksājumi pilnā apmērā.
  14.1.4. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja:
  14.1.4.1. Nomnieks ir sniedzis nepatiesu, nepilnīgu, kļūdainu informāciju;
  14.1.4.2. Ar Nomnieku vairākkārt nav izdevies sazināties, zvanot uz Nomnieka Kontā norādīto tālruņa numuru;
  14.1.4.3. Nomniekam nav derīga auto vadītāja apliecība;
  14.1.4.4. Nomnieks atrodas alkoholisko, narkotisko vai apreibinošo vielu ietekmē;
  14.1.4.5. Nomnieks atrodas tādā fiziskā vai psiholoģiskā stāvoklī, kad Autotransporta vadīšana apdraud Nomnieka un/vai trešo personu drošību, t.sk., identificēts nogurums, koordinācijas trūkums, reakcijas palēnināšanās u.c.;
  14.1.4.6. Iznomātājam ir aizdomas par Noteikumu pārkāpumu no Nomnieka puses;
  14.1.4.7. Nomnieks bojā Transportlīdzekli vai Uzlādes staciju un/vai tajā esošās iekārtas;
  14.1.4.8. Nomniekam ir nenokārtots parāds pret Iznomātāju.
  14.1.4.9. Iznomātājam nav iespējams debetēt Nomnieka Maksājumu karti, lai pilnā apmērā ieturētu maksu par Nomniekam sniegto Pakalpojumu;
  14.1.4.10. Nomnieks Transportlīdzekļa Nomas pakalpojuma laikā Autotransportu nelieto kā rūpīgs un gādīgs saimnieks;
  14.1.4.11. Nomnieka transportlīdzekļa vadīšanas veids ir agresīva braukšana (strauja bremzēšana vai citi manevri, atļautā kustības ātruma pārsniegšana).
  14.1.4.12. Nomnieks Nomas laikā neievēro ceļu satiksmes drošības noteikumus;
  14.1.5. Iznomātājam vienpusēji pārtraucot Pakalpojumu sniegšanu, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt samaksu par Pakalpojumiem pilnā apmērā.
  14.1.6. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties slēgt Kontu, ja:
  14.1.6.1. Nomnieks izmanto Transportlīdzekli tam neparedzētiem mērķiem;
  14.1.6.2. Nomnieks bojā Transportlīdzekli;
  14.1.6.3. Nomnieks ir nodevis Transportlīdzekli lietošanā citai personai;
  14.1.6.4. Nomnieks nav nodevis Transportlīdzekli Iznomātājam, izmantojot FIQSY App;
  14.1.6.5. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu vai nepilnīgu informāciju;
  14.1.6.6. Nomnieks Pakalpojumu saņemšanai ir sniedzis Iznomātājam citas personas datus;
  14.1.6.7. Iznomātājam ir aizdomas par Nomnieka krāpnieciskām darbībām;
  14.1.6.8. Iznomātāja rīcībā nav derīgi kredītiestādes izdotas maksājuma kartes dati, ar kuriem Nomnieks ir tiesīgs veikt norēķinus par Pakalpojumiem.
  14.1.6.9. Ja Konts nav izmantots ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem.
  14.1.7. Ja Nomnieks ilgāk kā 24 stundas nav apstiprinājis Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma pabeigšanu, un Iznomātājs šajā laikā nav konstatējis Transportlīdzekļa izmantošanu, Iznomātājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt Transportlīdzekļa Nomas pakalpojuma sniegšanu un nogādāt Transportlīdzekli Stāvvietā Zaļajā teritorijā. No Nomnieka tiek ieturēta un Nomniekam aprēķināta maksa par Transportlīdzekļa atrašanu un novietošanu Stāvvietā Cenrādī norādītajā apmērā, ko Iznomātājam ir tiesības debetēt no Nomnieka Maksājumu kartes.
  14.1.8. Iznomātājam ir tiesības jebkurā Pakalpojuma sniegšanas brīdī, t.sk., arī Transportlīdzekļa rezervēšanas laikā, informējot par to Nomnieku, aizvietot Transportlīdzekli ar citu Transportlīdzekli, t.sk., ar mērķi veikt Transportlīdzekļa remonta darbus, novērst nepilnības, veikt uzlabojumus, pārbaudīt tehnisko stāvokli. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties atbrīvot Transportlīdzekli no Nomnieka mantām.
  14.1.9. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt datus par Nomnieku AS “Kredītinformācijas birojs”. Nomnieks piekrīt Nomnieka datu pārbaudei AS “Kredītinformācijas birojs”, kuru par Nomnieku veic Iznomātājs un Nomnieka datu nodošanai AS “Kredītinformācijas birojs”, kuru pakalpojuma sniegšanas mērķim veic Iznomātājs.
  14.2. Iznomātāja pienākumi
  14.2.1. Iznomātājs nodrošina FIQSY App darbību;
  14.2.2. Iznomātājs nodrošina Transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību izmantošanai tam paredzētajam lietošanas mērķim.
  14.2.3. Iznomātājs sniedz savlaicīgu palīdzību un telefonisku atbalstu Nomniekam saistībā ar Nomu un citiem Pakalpojumiem.
 15. Apdrošināšana
  15.1. Katram Autotransportam ir spēkā esoša obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) un brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO).
  15.2. Nomnieks uzņemas pienākumu kompensēt Iznomātājam pašriska zaudējumus EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, laikā, kad Nomnieks lietojis Autotransportu/Nomnieks saņem Autotransporta nomas pakalpojumu, un piekrīt zaudējumu segšanai, Iznomātājam automātiski debetējot zaudējumus no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes vai citas maksājumu iestādes izdotās maksājuma kartes.
  15.3. Neatkarīgi no iepriekš minētā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs un piekrīt atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus, kas radušies Iznomātājam, ja zaudējumus nesedz apdrošināšanas polise vai zaudējumus neatlīdzina apdrošināšanas sabiedrība. Apstākļiem, kādēļ apdrošināšanas sabiedrība nekompensē zaudējumus Iznomātājam, nav nekādas nozīmes (neapdrošināts gadījums, nav ievēroti apdrošināšanas noteikumi, u.c.).
 16. Nomnieka un Iznomātāja līgums
  16.1. Nomniekam izveidojot Kontu FIQSY App un apstiprinot Noteikumus, uzskatāms, ka Iznomātājs un Nomnieks ir noslēguši līgumu.
  16.2. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
  16.3. Līgums tiek izbeigts ar Iznomātāja un/vai Nomnieka konkludentām darbībām, kas izpaužas kā Konta slēgšana.
 17. Tiesisko attiecību izbeigšana
  17.1. Tiesiskās attiecības starp Nomnieku un Iznomātāju var tikt izbeigtas Nomniekam un Iznomātājam vienpusēji.
  17.2. Nomniekam ir tiesības dzēst savu Kontu FIQSY App. Konta dzēšana ir iespējama tikai gadījumā, ja nav aktīvs Nomas pakalpojums, t.i., Nomnieks nav paņēmis Transportlīdzekli lietošanai, un Nomnieks ir nokārtojis visas finansiālās saistības ar Iznomātāju, t.sk., ir apmaksājis Nomas maksu, radītos zaudējumus (ja tādi ir), piemērotos sodus un citus izdevumus, kas ir radušies, Nomniekam izmantojot Pakalpojumus vai Pakalpojumu izmantošanas rezultātā .
 18. Piemērojamā likumdošana un strīdu risināšana
  18.1. Tiesiskajām attiecībām starp Iznomātāju un Nomnieku ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
  18.2. Gadījumā, ja kāds no Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku, tad šis nosacījums (ciktāl tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams un tiek uzskatīts par neiekļautu Noteikumu tekstā, neietekmējot pārējo Noteikumu spēkā esamību.
  18.3. Iznomātājs un Nomnieks strīdus cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja strīds nav atrisināts 10 (desmit) dienu laikā no tā rašanās dienas, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesām.
  18.4. Noteikumi ir izstrādāti latviešu, angļu un krievu valodā. Pretrunu gadījumā starp noteikumu versijām, noteicošā ir Noteikumu versija latviešu valodā.
 19. Izmaiņas Noteikumos
  19.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma Nomniekam.
  19.2. Iznomātājs informēs Nomnieku par atjauninātiem Noteikumiem Kontā norādītā e-pastā vai FIQSY App.
  19.3. Ja Nomnieks nevēlas ievērot atjauninātos Noteikumus to aktuālajā redakcijā, tad Nomniekam ir nekavējoties jāpaziņo Iznomātājam par Pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu no paziņojuma par Noteikumu atjaunināšanu saņemšanas. Gadījumā, ja Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu, uzskatāms, ka Nomnieks ir akceptējis atjauninātos Noteikumus.

 

Утверждены:

 

31 марта 2023 г.
Член правления SIA «Fitsypro» Марис Авотиньш