FIQSY lietošanas noteikumi

 1. Noteikumos izmantotie termini
  1.1. Atlaides kods – atlaides kods, kas nodrošina Nomniekam iespēju samazināt Pakalpojumu maksu, piemērojot atlaidi. Atlaides kodiem Iznomātājs ir tiesīgs piemērot papildus noteikumus Atlaides kodu izmantošanai.
  1.2. Elektrotransporta uzlādes pakalpojums – darbību kopums, kuru ietvaros Iznomātājs nodrošina strāvas pārvadi starp Uzlādes stacijā esošajām iekārtām un elektrotransportu, lai uzlādētu elektrotransporta spēka akumulatoru.
  1.3. Noteikumi – šie noteikumi.
  1.4. FIQSY App – Iznomātājam piederoša mobilā aplikācija, kas ir pieejama App Store,Google Play Store un Huawei AppGallery.
  1.5. Iznomātājs – SIA “Fitsypro”, reģ. Nr. 40203120888, juridiskā adrese Alberta iela 1 – 17, Rīga, LV – 1010.
  1.6. Konts – lietotāja konts FIQSY App, kas Nomniekam nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem un ietver informāciju par Nomnieka veiktajiem darījumiem FIQSY App.
  1.7. Līgums – vienošanās starp Nomnieku un Iznomātāju.
  1.8. Nomnieks – mobilās aplikācijas FIQSY App lietotājs, kurš/kura reģistrējies kā FIQSY App lietotājs un izmanto Pakalpojumus.
  1.9. Pakalpojumi – FIQSY App, Transportlīdzekļa nomas, Skrejriteņu nomas, Transportlīdzekļa piegādes, elektrotransporta uzlādes un citi saistītie pakalpojumi, kas norādīti FIQSY App, un kas Nomniekam ir pieejami, izmantojot FIQSY App, atsevišķi vai kopā ar Transportlīdzekļa vai Skrejriteņa nomas pakalpojumiem.
  1.10. Privātuma politika – privātuma politika, kas izvietota FIQSY App.
  1.11. Saistītie pakalpojumi – pakalpojumi, kas attiecas uz Transportlīdzekli, Skrejriteņiem, to apkopi, izvietošanu vai citi līdzīgi pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot FIQSY App.
  1.12. Sarkanā teritorija – FIQSY App atzīmētie apgabali, kuros Skrejriteņa novietošana ir aizliegta.
  1.13. Skrejritenis – Iznomātājam piederošs elektriskais skrejritenis, uz kura ir izvietotas atpazīstamības zīmes ar tekstu FIQSY.
  1.14. Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas pakalpojums – Iznomātāja Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nodošana lietošanā Nomniekam par atlīdzību atbilstoši FIQSY App Noteikumiem un Privātuma politikai.
  1.15. Stāvvieta – apgabals, kas atzīmēts FIQSY App Transportlīdzekļa paņemšanai/novietošanai un kurās, novietojot Transportlīdzekli, Nomnieks patstāvīgi pārliecinās, ka nav noteikta maksa par transportlīdzekļa lietošanu un/vai neattiecas papildzīme “stāvēšanas laiks” un/vai papildzīme “darbības laiks” un/vai kuras ir stāvvietas, par kuru izmantošanu ir jāveic samaksa. Elektriskie transportlīdzekļi var tikt novietoti publiski pieejamās vietās, kurās atļauta transportlīdzekļu stāvēšana, un kurās, novietojot elektrisko transportlīdzekli, Nomnieks pirms elektriskā transportlīdzekļa novietošanas patstāvīgi pārliecinās, ka nav noteikta maksa par transportlīdzekļa lietošanu un/vai neattiecas papildzīme “stāvēšanas laiks” un/vai papildzīme “darbības laiks” un/vai kuras ir stāvvietas, par kuru izmantošanu ir jāveic samaksa, izņemot RP SIA “Rīgas Satiksme” virszemes maksas stāvvietās.
  1.16. Teritorija – apgabals, kas atzīmēts zaļā krāsā FIQSY App;
  1.17. Transportlīdzeklis – mehāniskais transportlīdzeklis, t.sk., elektriskais transportlīdzeklis, kas atrodas Iznomātāja valdījumā un uz kura ir izvietota atpazīstamības zīme ar tekstu FIQSY.
  1.18. Transportlīdzekļa piegādes pakalpojums – Transportlīdzekļa piegāde Nomnieka FIQSY App norādītā vietā un laikā Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma saņemšanai.
  1.19. Uzlādes stacija – vieta, kas atzīmēta FIQSY App, un kurā uzstādīta Iznomātāja viena vai vairākas uzlādes iekārtas, izmantojot kuras iespējams uzlādēt elektrotransporta akumulatoru. Uzlādes stacijas administrē Iznomātājs. Uzlādes stacijas ir aprīkotas ar kabeļiem vai kontaktligzdām un nodrošina Type 2 standarta maiņstrāvas uzlādi.
 2. Vispārīgie noteikumi
  2.1. Noteikumi ir saistoši visiem Nomniekiem ar brīdi, kad Nomnieks, izmantojot FIQSY App, ir izveidojis Kontu.
  2.2. Noteikumi ir pieejami Nomniekam FIQSY App pirms Konta izveidošanas un pēc tam, Konta lietošanas laikā. Noteikumi ir pieejami Nomniekam FIQSY App un Nomnieks, saņemot Pakalpojumus, izsaka savu piekrišanu Noteikumiem.
  2.3. Pakalpojumu pilnveidošanai Iznomātājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Noteikumos vienpusējā kārtībā. Noteikumu grozījumi kļūst saistoši Nomniekam ar to publicēšanas brīdi FIQSY App.
 3. Nomnieka reģistrēšanās FIQSY App
  3.1. Nomnieks reģistrējas FIQSY App, lejuplādējot FIQSY App no App Store, Google Play Store vai Huawei AppGallery, un izpildot reģistrācijas darbības FIQSY App aplikācijā.
  3.2. Iznomātājs apstiprina Nomnieka reģistrāciju FIQSY App, nosūtot uz Nomnieka FIQSY App norādīto mobilā tālruņa numuru īsziņu ar pieejas kodu. Nomnieka Konts uzskatāms par izveidotu, kad Nomnieks ir ievadījis no Iznomātāja saņemto pieejas kodu FIQSY App.
  3.3. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu mobilā tālruņa numuru un īsziņā no Iznomātāja saņemto pieejas kodu, tiek pieņemts, ka Nomnieks apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu, un piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot FIQSY App. Noteikumi tiek uzskatīti par saistošiem visām Nomnieka turpmāk veiktajām darbībām FIQSY App, tajā skaitā, pārskaitījumiem, apstiprinājumiem, fotogrāfiju lejupielādei u.c. darbībām no Noteikumu apstiprināšanas brīža.
  3.4. Visām darbībām FIQSY App kā Nomnieka identifikators tiek izmantots viņa/viņas FIQSY App norādītā mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram tiek izveidots viens Konts.
 4. FIQSY App lietošanas un Pakalpojumu maksa
  4.1. FIQSY App lietošana ir bez maksas.
  4.2. Pakalpojumiem tiek piemērots Iznomātāja noteiktais pakalpojumu cenrādis, kas izvietots FIQSY App un/vai Noteikumos. Konkrēta pakalpojuma maksu FIQSY App aprēķina saskaņā ar pakalpojumu cenrādi pēc pakalpojuma sniegšanas, izņemot, ja fiksēta pakalpojuma maksa nav norādīta cenrādī.
 5. Skrejriteņa noma
  5.1. Nomnieks par vēlmi nomāt Skrejriteni informē Iznomātāju, izmantojot FIQSY App.
  5.2. Nomnieks FIQSY App atzīmē Skrejriteni, kuru vēlas nomāt. Gadījumā, ja Nomnieka atzīmētais Skrejritenis nav pieejams, Iznomātājs noraida Nomnieka atzīmētā Skrejriteņa nomu.
  5.3. Skrejriteņa lietošanas ierobežojumi Skrejriteņa nomas laikā:
  5.3.1. Skrejriteni ir aizliegts izmantot personām, kuras jaunākas par 18 gadiem.
  5.3.2. Skrejriteņa nomas laikā Nomnieks ir patstāvīgi atbildīgs par savu drošību un veselību.
  5.3.3. Skrejriteni aizliegts izmantot lietu pārvadāšanai un pārslogot. Maksimālais pieļaujamais svars pārvadājumiem ar Skrejriteni (kravnesība) ir 100 kg.
  5.3.4. Skrejriteni aizliegts izmantot, ja uz Skrejriteņa vienlaicīgi atrodas vairāk kā 1 (viena) persona.
  5.3.5. Nomniekam aizliegts Skrejriteni nodot apakšnomā vai lietošanā trešajām personām. Skrejriteni Nomnieks izmanto personīgi.
  5.3.6. Nomniekam ir aizliegts lietot Skrejriteni, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu ietekmē.
  5.3.7. Nomniekam ir pienākums novietot Skrejriteni redzamā vietā, nodrošinot, ka, Nomniekam novietojot Skrejriteni, tas netraucē un/vai neierobežo gājēju, velosipēdu un/vai transportlīdzekļu pārvietošanos, neaizšķērso ietves, veloceļus un brauktuves.
  5.3.8. Nomniekam ir aizliegts novietot Skrejriteni privātīpašuma teritorijā, kurā ir ierobežota/liegta brīva piekļuve trešajām personām.
  5.3.9. Nomniekam, Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanai, aizliegts novietot Skrejriteni ārpus Teritorijas un Sarkanajā Teritorijā.
 6. Nomnieka tiesības un atbildība, nomājot Skrejriteni
  6.1. Nomniekam ir tiesības:
  6.1.1. izmantot Skrejriteni.
  6.1.2. izmantot Skrejriteni tikai personīgi.
  6.1.3. pieprasīt Iznomātājam bloķēt Nomnieka Kontu
  6.1.4. pieprasīt Iznomātājam atbloķēt Nomnieka Kontu.
  6.2. Nomnieka atbildība
  6.2.1. Nomnieks uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, dzīvību, veselību un trešajām personām un Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, Nomniekam lietojot Skrejriteni;
  6.2.2. Nomnieks pirms Skrejriteņa lietošanas patstāvīgi pārliecinās, ka atrodas tādā fiziskajā un psihiskajā stāvoklī, kas ir atbilstošs Skrejriteņa lietošanai un Nomniekam ir zināšanas un iemaņas Skrejriteņa lietošanai. Nomnieka drošībai Nomniekam ir ieteicams un Nomnieks pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs lietot aizsarglīdzekļus (ķiveri, aizsargapģērbu), kuru nodrošināšana ir vienīgi Nomnieka ziņā un uz Nomnieka rēķina.
  6.2.3. Nomniekam, paņemot Skrejriteni lietošanai vai Skrejriteņa lietošanas laikā konstatējot Skrejriteņa tehniskās nepilnības/bojājumus/trūkumus, ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, izmantojot FIQSY App.
  6.2.4. Nomniekam, Skrejriteņa lietošanas laikā, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. Gadījumā, ja Skrejriteņa lietošanas laikā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Nomnieks un/vai Skrejritenis, Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par ceļu satiksmes negadījumu Iznomātājam un policijai.
  6.2.5. Nomniekam Skrejriteņa lietošanas laikā, pārvietojoties pa ietvēm, jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu. Nomnieks nekādā veidā nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus.
  6.2.6. Gadījumā, ja Skrejritenim tā lietošanas laikā izlādējas baterija, Nomniekam ir pienākums pārtraukt Skrejriteņa lietošanu, FIQSY App apstiprināt Skrejriteņa nomas pabeigšanu un novietot Skrejriteni Teritorijā.
  6.2.7. Gadījumā, ja Nomnieks neatgriež Skrejriteni Teritorijā, no Nomnieka tiek ieturēta un Nomniekam aprēķināta maksa par Skrejriteņa atrašanu un novietošanu Teritorijā faktisko izmaksu apmērā līdz EUR 20.
  6.2.8. Gadījumā, ja Nomnieks ilgāk kā 24 stundas nav apstiprinājis Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu, Iznomātājs uzskata Skrejriteni par pazaudētu vai nozagtu un Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Skrejriteņa izdevumus EUR 350 apmērā, kurus Iznomātājam ir tiesības debetēt no Nomnieka norēķinu kartes. Par Skrejriteņa nozaudēšanas/zādzības faktu Iznomātājs ziņo policijai.
  6.2.9. Nomnieks piekrīt apmaksāt sodus, izdevumus un citus maksājumus, kas Iznomātājam radušies un kurus trešās personas piemērojušas Iznomātājam Nomniekam lietojot Skrejriteni un neievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos saistošos normatīvos aktus, t.sk., pašvaldības noteikumus. Par sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas izdevumiem Nomnieks papildus samaksā Iznomātājam sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas pakalpojuma maksu EUR 15 apmērā par katru gadījumu. Iznomātājam ir tiesības debetēt izdevumus, t.sk., pakalpojuma maksu, no Nomnieka norēķinu kartes
  6.2.10. Nomnieks ir atbildīgs par kaitējumiem, zaudējumiem, drošību, kuri Nomniekam var tikt nodarīti Nomniekam lietojot Skrejriteni tā lietošanas laikā.
  6.2.11. Nomnieks nes pilnu atbildību par Skrejriteni no brīža, kad Nomnieks paņem Skrejriteni lietošanai līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App ir apstiprinājis Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu.
  6.2.12. Nomnieks ir pilnā apmērā Skrejriteņa nomas pakalpojuma laikā atbildīgs par visiem Skrejritenim radītajiem zaudējumiem/bojājumiem/defektiem.
  6.2.13. Gadījumā, ja Skrejritenis ir nozagts tā nomas laikā, Nomnieks nekavējoties paziņo par zādzības faktu Iznomātājam un policijai.
  6.2.14. Nomnieks ir atbildīgs par savas kredītiestādes izdotās maksājuma kartes, kredītiestādes norēķinu konta datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām apstrādāt visus no Nomnieka saņemtos datus.
  6.2.15. Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, kad Nomnieks ir uzzinājis par Nomnieka Konta un Nomnieka datu, kas nodoti Iznomātājam, prettiesisku izmantošanu bez saskaņošanas ar Nomnieku.
  6.2.16. Nomnieks apzinās, ka Skrejriteņa izmantošana ietver riskus, tajā skaitā:
  6.2.16.1. Nomnieka dzīvības, veselības riskus, kuru iestāšanās gadījumā var tikt nodarīts kaitējums Nomnieka veselībai, dzīvībai un īpašumam;
  6.2.16.2. Skrejritenis ir tehniska ierīce, kuras izmantošanā ir iespējama tehniska kļūda, kas var radīt zaudējumus, bojājumus un apdraudējumu Nomniekam, lietojot Skrejriteni;
  6.2.16.3. Skrejriteņa lietošanas laikā iespējama bojājumu, zaudējumu, traumu nodarīšana trešo personu veselībai, dzīvībai, īpašumam, tāpēc Nomniekam ir jābūt īpaši vērīgam un jālieto Skrejritenis kā rūpīgam un gādīgam saimniekam.
 7. Transportlīdzekļa noma
  7.1. Nomnieks par vēlmi nomāt Transportlīdzekli informē Iznomātāju, izmantojot FIQSY App.
  7.2. Nomnieks FIQSY App atzīmē Transportlīdzekli, kuru vēlas nomāt un bez maksas veic Transportlīdzekļa rezervāciju uz Fiqsy App noteikto ierobežoto laiku. Par sekmīgu Transportlīdzekļa rezervāciju Nomniekam FIQSY App tiek izsūtīts apstiprinājums un parādīts rezervēšanas laiks. Gadījumā, ja Nomnieks Transportlīdzekļa sākotnējā rezervācijas laikā (15 minūtēs) nav uzsācis Transportlīdzekļa lietošanu, Transportlīdzekļa rezervācija automātiski tiek anulēta. Nomniekam ir tiesības jebkurā brīdī atcelt Transportlīdzekļa rezervāciju. Nomniekam, veicot Transportlīdzekļa rezervāciju, ir tiesības izvēlēties opciju pēc Transportlīdzekļa sākotnējā rezervācijas laika (15 minūtes) iztecēšanas turpināt rezervēt Transportlīdzekli. Šajā gadījumā pēc Transportlīdzekļa sākotnējā rezervācijas laika (15 minūtes) iztecēšanas tiek aprēķināta maksa par Transportlīdzekļa rezervēšanu, līdz brīdim, kad Nomnieks uzsāk Transportlīdzekļa izmantošanu.
  7.3. Gadījumā, ja Nomnieka atzīmētais Transportlīdzeklis nav pieejams, Iznomātājs pirms Transportlīdzekļa rezervācijas apstiprināšanas noraida Nomnieka atzīmētā Transportlīdzekļa nomu.
  7.4. Transportlīdzekļa nomas pakalpojums tiek sniegts personām:
  7.4.1. kurām ir spēkā esoša vismaz pirms diviem gadiem izsniegta B kategorijas autovadītāja apliecība;
  7.4.2. kuras ir Latvijas Republikas rezidenti un kuriem ir piešķirts personas kods;
  7.4.3. kurām nav uz laiku apturētas vai liegtas tiesības vadīt Transportlīdzekli.
  7.5. Pirms Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu sniegšanas Iznomātājs veic Nomnieka identitātes pārbaudi. Pārbaude notiek, izmantojot FIQSY App. Nomniekam ir jānofotografē sava auto vadītāja apliecība (abas puses) un jāuzņem divas savas fotogrāfijas (pašbilde), no kurām viena ir priekšskatā un otra ieslīpi no sāna.
  7.6. Iznomātājs Transportlīdzekļa pakalpojuma sniegšanu uzsāk un veic tikai pēc Nomnieka identitātes pārbaudes un Nomnieka auto vadītāja apliecības derīguma pārbaudes.
  7.7. Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Transportlīdzekļa atslēgšanas vai aizslēgšanas laiks tiek iekļauts maksā par Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu saskaņā ar cenrādi.
  7.8. Atslēdzot Transportlīdzekli Nomnieks apliecina, ka attiecībā uz Nomnieku izpildās visas 7.4. punktā noteiktās prasības.
  7.9. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanu, ja:
  7.9.1. Nomnieks ir sniedzis nepatiesas, nepilnīgas, kļūdainas ziņas;
  7.9.2. Nomniekam nav derīga auto vadītāja apliecība;
  7.9.3. Nomnieks atrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vielu ietekmē;
  7.9.4. Nomnieks atrodas tādā stāvoklī (fiziskā, psiholoģiskā), kad Transportlīdzekļa lietošana apdraud Nomnieka un trešo personu drošību, t.sk., identificēts nogurums, koordinācijas trūkums, reakcijas palēnināšanās u.c.;
  7.9.5. Iznomātājam ir aizdomas par Noteikumu pārkāpumu no Nomnieka puses;
  7.9.6. Iznomātājam nav iespējams debetēt pakalpojuma maksu no Nomnieka norēķinu kartes;
  7.9.7. Nomnieks Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma laikā Transportlīdzekli nelieto kā rūpīgs un kārtīgs saimnieks, Nomnieka transportlīdzekļa vadīšanas veids ir agresīva braukšana.
  7.9.8. Nomnieks Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma laikā neievēro ceļu satiksmes drošības noteikumus;
  7.9.9. Iznomātājam ir nepieciešams pārbaudīt Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli.
  7.10. Nomniekam ir pienākums pirms Transportlīdzekļa kustības uzsākšanas pārbaudīt Transportlīdzekļa vizuālo stāvokli (gan iekšpusi, t.sk., kravas nodalījumu, gan ārpusi), lai pārliecinātos, ka Transportlīdzeklim nav identificējami vizuāli bojājumi, defekti, trūkumi, neatrodas iepriekšējā Transportlīdzekļa lietotāja pamestas/aizmirstas mantas/lietas. Gadījumā, ja Nomnieks identificē Transportlīdzekļa bojājumus (iekšpusē un/vai ārpusē), defektus un/vai trūkumus, pamestas/aizmirstas mantas/lietas, Nomnieks par to nekavējoties, izmantojot FIQSY App un telefoniski informē Iznomātāju un izdara to fotofiksāciju ar FIQSY App. Pēc Iznomātāja informēšanas par bojājumu, defektu un/vai trūkumu Iznomātājs, izvērtējot no Nomnieka saņemto informāciju par bojājumu, defektu un/vai trūkumu ļauj turpmāku Transportlīdzekļa nomu vai informē Nomnieku par konkrētā Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma nepieejamību. Nomniekam, pēc Nomnieka izvēles, ir tiesības rezervēt citu Transportlīdzekli.
  7.11. Maksimālais nepārtraukts Transportlīdzekļa nomas periods ir 7 dienas. Pēc šī perioda pārsniegšanas Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji pārtraukt Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanu. Pirms maksimālā Transportlīdzekļa nomas perioda iestāšanās, Iznomātājs iepriekš informē Nomnieku, darot zināmu atlikušo Transportlīdzekļa nomas laiku.
  7.12. Iznomātājam ir tiesības pakalpojuma sniegšanas laikā debetēt uzkrāto pakalpojuma maksu no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes. Ja nav iespējams debetēt summu no kartes un/vai iepriekšminētā karte uzrāda nepietiekamu līdzekļu apmēru, maksājumi tiks automātiski debetēti ik pēc 24 (divdesmit četrām) stundām, līdz tiks segti maksājumi pilnā apmērā. Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu sniegšanu, ja Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotajā maksājuma kartē nav pietiekami līdzekļi Iznomātāja automātiski debetēto maksājumu samaksai pilnā apmērā.
  7.13. Nomnieks, pabeidzot Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu, nodrošina, ka Transportlīdzeklis ir atstāts Stāvvietā ar aizvērtiem logiem, izslēgtām gaismām, aizslēgtām durvīm. Nomniekam ir pienākums novietot Transportlīdzekļa atslēgu, ja Nomnieks ir izmantojis atslēgu Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma saņemšanai, turpat, kur bija novietota uzsākot braucienu, un pārliecināties, ka visi Transportlīdzekļa dokumenti, piederumi un aksesuāri atrodas vietās, kurās bija uzsākot Nomas pakalpojumu.
 8. Apdrošināšana
  8.1. Katram Transportlīdzeklim ir spēkā esoša obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO).
  8.2. Nomnieks ir atbildīgs un apņemas ievērot apdrošināšanas sabiedrības, kura ir apdrošinājusi Transportlīdzekli, apdrošināšanas noteikumus, kas ir pieejami www.fiqsy.com interneta vietnē.
  8.3. Uzsākot Transportlīdzekļa lietošanu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Transportlīdzekļa brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) vispārīgajiem noteikumiem, tos izprot. Nomnieks ir informēts par pienākumu atlīdzināt Iznomātājam pašriska zaudējumus EUR 300 (trīs simti eiro) apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, laikā, kad Nomnieks lietojis Transportlīdzekli, un piekrīt zaudējumu segšanai, Iznomātājam automātiski debetējot zaudējumus no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes. Pašriska apmērs katram Nomniekam attiecībā uz konkrētu Transportlīdzekli ir norādīts FIQSY App pirms Transportlīdzekļa nomas uzsākšanas un saglabājas nemainīgs visu Transportlīdzekļa nomas laiku.
 9. Degvielas uzpilde
  9.1. Transportlīdzeklī atrodas degvielas uzpildes karte, kas ir Iznomātāja īpašums.
  9.2. Nomniekam ir tiesības veikt Transportlīdzekļa degvielas uzpildi, izmantojot Transportlīdzeklī esošo degvielas uzpildes karti. Degvielas uzpildes kartes izmantošana citiem transportlīdzekļiem ir aizliegta.
  9.3. Veicot Transportlīdzekļa degvielas uzpildi, izmantojot degvielas uzpildes karti, Nomnieks nodrošina, ka pēc degvielas uzpildes, degvielas uzpildes karte ir novietota sākotnējā vietā Transportlīdzeklī.
  9.4. Gadījumā, ja Nomnieks konstatē, ka Transportlīdzeklī neatrodas degvielas uzpildes karte vai tā ir bojāta, vai Nomnieks ir nozaudējis degvielas uzpildes karti, Nomnieks nekavējoties par to informē Iznomātāju.
  9.5. Degvielas uzpildīšanu Transportlīdzeklī Nomniekam ir tiesības veikt vienīgi izmantojot Transportlīdzeklī esošo degvielas karti. Degvielas uzpildīšana Transportlīdzeklī citā veidā vai par citiem līdzekļiem nav pieļaujama.
  9.6. Nomniekam ir pienākums veikt degvielas uzpildi Transportlīdzeklī, izmantojot Transportlīdzeklī esošos degvielas uzpildes karti, ja, atbilstoši Transportlīdzekļa degvielas tvertnes rādītājam, Transportlīdzekļa panelī tiek norādīts paziņojums par degvielas tvertnes uzpildīšanu.
  9.7. Degvielas kartes autorizācijas kodu Iznomātājs nosūta Nomniekam pēc Nomnieka pieprasījuma.
  9.8. Nomniekam veicot degvielas uzpildīšanu Transportlīdzeklī, Transportlīdzekļa nomas maksa tiek samazināta saskaņā ar pakalpojumu cenrādi.
 10. Elektriskā transportlīdzekļa uzlāde
  10.1. Nomniekam ir tiesības veikt elektriskā transportlīdzekļa uzlādi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” izveidotajās ātrās elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijās, kuru izvietojums pieejams: e-mobi.lv. vai Uzlādes stacijās, kuru izvietojums pieejams FIQSY App.
  10.2. Nomniekam ir pienākums veikt elektriskā transportlīdzekļa uzlādi, ja atlikušais elektrības daudzums elektriskā transportlīdzekļa baterijā ir mazāk par 15%. Nomniekam ir pienākums nekavējoties, atlikušās elektrības daudzumam elektriskā transportlīdzekļa baterijā sasniedzot 15% un mazāk, pārvietoties uz tuvāko VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” izveidoto ātrās elektrisko transportlīdzekļu uzlādes staciju vai Uzlādes staciju un veikt elektriskā transportlīdzekļa uzlādi.
  10.3. Nomniekam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Iznomātāju un pārtraukt lietot elektrisko transportlīdzekli, ja elektrības daudzums elektriskā transportlīdzekļa baterijā ir mazāk par 5%.
 11. Nomnieka tiesības un atbildība, nomājot Transportlīdzekli
  11.1. Nomniekam ir tiesības:
  11.1.1. izmantot Transportlīdzekli Latvijas Republikas teritorijā;
  11.1.2. izmantot Transportlīdzekli tikai personīgi;
  11.1.3. pieprasīt Iznomātājam bloķēt Nomnieka Kontu;
  11.1.4. pieprasīt Iznomātājam atbloķēt Nomnieka Kontu.
  11.2. Nomnieka atbildība
  11.2.1. Nomnieks apņemas izmantot Transportlīdzekli kā gādīgs un rūpīgs saimnieks vienīgi Transportlīdzekļa lietošanai paredzētajam mērķim;
  11.2.2. Nomnieks uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, dzīvību, veselību un trešajām personām un Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, Nomniekam lietojot Transportlīdzekli;
  11.2.3. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli visā Transportlīdzekļa nomas periodā;
  11.2.4. Nomnieks pirms Transportlīdzekļa lietošanas patstāvīgi pārliecinās, ka atrodas tādā fiziskajā un psihiskajā stāvoklī, kas ir atbilstošs Transportlīdzekļa lietošanai, nav lietojis alkoholu, narkotiskās, toksiskās, psihotropās un/vai citas apreibinošas vielas, kas ietekmē Nomnieka reakciju, uztveri;
  11.2.5. Nomniekam, paņemot Transportlīdzekli lietošanai vai Transportlīdzekļa lietošanas laikā, konstatējot Transportlīdzekļa tehniskās nepilnības/bojājumus/trūkumus/atstātas vai pamestas mantas Transportlīdzeklī, ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, izmantojot FIQSY App.
  11.2.6. Nomniekam, Transportlīdzekļa lietošanas laikā, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. Gadījumā, ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Nomnieks un/vai Transportlīdzeklis, Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par ceļu satiksmes negadījumu Iznomātājam un policijai, aizpildīt paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu un veikt citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus Iznomātājam un trešajām personām.
  11.2.7. Nomnieks ir atbildīgs par Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasību ievērošanu, kādas, lietojot Transportlīdzekli, noteicis Transportlīdzekļa ražotājs, un kas ir pieejamas Transportlīdzeklī glabātajā Transportlīdzekļa ekspluatācijas rokasgrāmatā/instrukcijā, Iznomātāja norādījumus, šos Noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
  11.2.8. Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju un, ja nepieciešams, attiecīgo valsts iestādi, ja Transportlīdzeklis kļūst nepiemērots lietošanai, un/vai rodas citi apstākļi, kuru ietekmē Transportlīdzekļa lietošana nav iespējama vai ir ierobežota;
  11.2.9. Gadījumā, ja Nomnieks neatgriež Transportlīdzekli Stāvvietā, no Nomnieka tiek ieturēta un Nomniekam aprēķināta maksa par Transportlīdzekļa atrašanu un novietošanu Stāvvietā saskaņā ar cenrādi, kuru Iznomātājam ir tiesības ieturēt no Nomnieka norēķinu kartes.
  11.2.10. Gadījumā, ja Nomnieks ilgāk kā 24 stundas nav apstiprinājis Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma pabeigšanu un Iznomātājs šajā laikā nav konstatējis Transportlīdzekļa izmantošanu, Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanu un nogādāt Transportlīdzekli Stāvvietā. No Nomnieka tiek ieturēta un Nomniekam aprēķināta maksa par Transportlīdzekļa atrašanu un novietošanu Stāvvietā saskaņā ar cenrādi, kuru Iznomātājam ir tiesības debetēt no Nomnieka norēķinu kartes.
  11.2.11. Nomnieks piekrīt apmaksāt sodus, izdevumus un citus maksājumus, kurus trešās personas piemērojušas Iznomātājam par laiku, kad Nomnieks lietojis Transportlīdzekli, un pēc tam, kad Nomnieks pabeidzis Transportlīdzekļa lietošanu, ja sodi, izdevumi un citi maksājumi radušies tiešā cēloņsakarībā ar Nomnieka darbībām/bezdarbību, pabeidzot Transportlīdzekļa lietošanu, un neievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos saistošos normatīvos aktus, t.sk., Rīgas pilsētas pašvaldības noteikumus, ceļu satiksmes noteikumus, un stāvvietu lietošanas noteikumus. Jebkuras soda naudas un izdevumi tiek automātiski debetēta no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes. Ja nav iespējams debetēt summu no kartes un/vai iepriekšminētā karte uzrāda nepietiekamu līdzekļu apmēru, soda naudas, izdevumi un citi maksājumi tiks automātiski debetēti ik pēc 24 (divdesmit četrām) stundām, līdz tiks segta soda nauda, izdevumi un citi maksājumi pilnā apmērā. Par sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas izdevumiem Nomnieks papildus samaksā Iznomātājam sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas pakalpojuma maksu EUR 15 apmērā, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli, par katru gadījumu.
  11.2.12. Nomnieks ir atbildīgs par kaitējumiem, zaudējumiem, kuri Nomniekam un/vai trešajām personām var tikt nodarīti Nomniekam lietojot Transportlīdzekli tā lietošanas laikā.
  11.2.13. Nomnieks nes pilnu atbildību par Transportlīdzekli no brīža, kad Nomnieks paņem Transportlīdzekli lietošanai līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App ir apstiprinājis Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma pabeigšanu.
  11.2.14. Nomnieks ir pilnā apmērā Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma laikā atbildīgs par visiem Transportlīdzeklim radītajiem zaudējumiem/bojājumiem/defektiem.
  11.2.15. Gadījumā, ja Transportlīdzeklis ir nozagts tā nomas laikā, Nomnieks nekavējoties paziņo par zādzības faktu Iznomātājam un policijai.
  11.2.16. Nomnieks ir atbildīgs par savas kredītiestādes izdotās maksājuma kartes, kredītiestādes norēķinu konta datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām apstrādāt visus no Nomnieka saņemtos datus.
  11.2.17. Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, kad Nomnieks ir uzzinājis par Nomnieka Konta un Nomnieka datu, kas nodoti Iznomātājam, prettiesisku izmantošanu bez saskaņošanas ar Nomnieku.
  11.2.18. Nomnieks apzinās, ka Transportlīdzekļa izmantošana ietver riskus, tajā skaitā:
  11.2.18.1. Nomnieka dzīvības, veselības riskus, kuru iestāšanās gadījumā var tikt nodarīts kaitējums Nomnieka veselībai, dzīvībai un īpašumam;
  11.2.18.2. Transportlīdzeklis ir tehniska ierīce, kuras izmantošanā ir iespējama tehniska kļūda, kas var radīt zaudējumus, bojājumus un apdraudējumu Nomniekam, lietojot Transportlīdzekli;
  11.2.18.3. Transportlīdzekļa lietošanas laikā iespējama bojājumu, zaudējumu, traumu nodarīšana trešo personu veselībai, dzīvībai, īpašumam, tāpēc Nomniekam ir jābūt īpaši vērīgam un jālieto Transportlīdzeklis kā rūpīgam un gādīgam saimniekam.
  11.2.18.4. Nomniekam nav tiesības nodot Transportlīdzekli apakšnomā, lietošanā citai personai.
  11.2.18.5. Nomniekam bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nav tiesības cedēt savas tiesības, kas izriet no/pamatotas ar Transportlīdzekļa nomas attiecībām;
  11.2.18.6. Nomnieks atlīdzina Iznomātājam radušos zaudējumus, ja Transportlīdzekļa nomas laikā ir bojāts, iznīcināts Transportlīdzeklis un/vai pazaudēti, iznīcināti vai bojāti kādi Transportlīdzekļa piederumi, piemēram, Transportlīdzekļa atslēgas, ja tos nav atlīdzinājusi apdrošināšanas sabiedrība.
  11.2.18.7. Nomnieks ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzību apdrošināšanas sabiedrībai, kurai ir regresa tiesības pret Nomnieku, saistībā ar izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, ja Transportlīdzekļa bojājumi, zaudējumi radušies Nomnieka vainas dēļ.
  11.2.18.8. Nomnieks, lietojot Transportlīdzekli, ir atbildīgs, lai Transportlīdzeklis lietošanas laikā nekļūst netīrāks (gan iekšpusē, gan ārpusē), izņemot dabisko nolietojumu. Gadījumā, ja Transportlīdzeklis ir kļuvis netīrāks, izņemot dabisko nolietojumu, Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Transportlīdzekļa mazgāšanas un tīrīšanas izmaksas Iznomātāja pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā vai to faktiskajā apmērā.
  11.2.18.9. Ja Nomnieks pēc nomas pakalpojuma uzsākšanas nav spējīgs izmantot Transportlīdzekli tam paredzētajam mērķim, Nomniekam ir atbildīgs par to nekavējoties ziņot Iznomātājam.
  11.2.19. Ja Nomnieks ir vadījis Transportlīdzekli, atrodoties alkohola, narkotisko, toksisko, psihotropo un/vai citu apreibinošo vielu ietekmē, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu EUR 500.00 (pieci simti eiro) apmērā. Iznomātājam ir tiesības ieturēt un saņemt maksājumu, automātiski debetējot, no Nomnieka norēķinu kartes un Nomnieks piekrīt maksājuma veikšanai nekavējoties no Noteikumu pārkāpuma konstatēšanas brīža. Vienlaicīgi Iznomātājam, konstatējot pārkāpumu, ir tiesības nekavējoties pārtraukt Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanu.
  11.2.20. Ja Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanas laikā Transportlīdzeklis sabojājas, Transportlīdzekļa informācijas panelī parādās paziņojumi par Transportlīdzekļa bojājumiem vai brīdinājuma signāli, ir dzirdami trokšņi, kas nav raksturīgi Transportlīdzekļa dabiskajam, bez traucējumiem, lietošanas laikā esošajiem trokšņiem vai ir citas pazīmes, kas liecina par Transportlīdzekļa bojājumiem (izlijis šķidrums no Transportlīdzekļa), kā dēļ ir apgrūtināta vai nav iespējama Transportlīdzekļa lietošana, Nomniekam ir pienākums nekavējoties par to informēt Iznomātāju un pārtraukt Transportlīdzekļa lietošanu.
  11.2.21. Nomniekam ir pienākums, iestājoties faktiskajiem apstākļiem, veikt darbības un pasākumus, lai novērstu vai samazinātu iespējamos bojājumus Transportlīdzeklim, Iznomātājam un/vai trešajām personām.
  11.2.22. Nomniekam, Transportlīdzekļa lietošanas laikā novietojot Transportlīdzekli maksas stāvvietās, kas nav FIQSY App atzīmēta kā Transportlīdzekļa Stāvvieta, ir pienākums patstāvīgi veikt samaksu par saņemtajiem maksas stāvvietas pakalpojumiem.
  11.2.23. Nomniekam ir aizliegts:
  11.2.23.1.1. izmantot Transportlīdzekli tam neparedzētiem mērķiem;
  11.2.23.1.2. izmantot Transportlīdzekli kā mācību transportlīdzekli, dalībai sacīkstēs vai līdzīgām darbībām, kas rada apdraudējumu;
  11.2.23.1.3. pārslogot Transportlīdzekli, pārvadājot kravu, kas pārsniedz pieļaujamo Transportlīdzekļa kravnesību;
  11.2.23.1.4. smēķēt Transportlīdzeklī vai lietot citas apreibinošās, psihotropās vielas vai alkoholu;
  11.2.23.1.5. nodot Transportlīdzekli lietošanā citām personām, t.sk., nodot apakšnomā;
  11.2.23.1.6. izmantot Transportlīdzekli dzīvnieku pārvadāšanai;
  11.2.24. Ja Nomnieks nav ievērojis Noteikumu 11.2.23.punktu, t.sk., apakšpunktu/s, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu EUR 500.00 (pieci simti eiro) apmērā. Iznomātājam ir tiesības ieturēt un saņemt maksājumu, automātiski debetējot, no Nomnieka norēķinu kartes un Nomnieks piekrīt maksājuma veikšanai nekavējoties no Noteikumu pārkāpuma konstatēšanas brīža. Vienlaicīgi Iznomātājam, konstatējot pārkāpumu, ir tiesības nekavējoties pārtraukt Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanu.
  11.2.25. Nomnieks piekrīt Nomnieka datu pārbaudei AS “Kredītinformācijas birojs”, kuru par Nomnieku veic Iznomātājs un Nomnieka datu nodošanai AS “Kredītinformācijas birojs”, kuru pakalpojuma sniegšanas mērķim veic Iznomātājs.
 12. Nomnieka atbildība, izmantojot Elektrotransporta uzlādes pakalpojumus:
  12.1. Nomnieks elektrotransporta Uzlādes stacijas drīkst izmantot tikai elektrotransporta uzlādei, kas atbalsta attiecīgā standarta uzlādi.
  12.2. Nomnieks pirms elektrotransporta uzlādes pakalpojuma saņemšanas pārliecinās un uzņemas atbildību, ka Uzlādes stacijā ir konkrētajam elektrotransporta uzlādei atbilstošs standarts un elektrotransporta uzlādi veic tikai tad, ja Uzlādes stacija atbalsta attiecīgā standarta uzlādi.
  12.3. Nomnieks pats ir atbildīgs par savu, apkārtējo cilvēku, elektrotransporta un tā aprīkojuma drošību elektrotransporta uzlādes laikā Uzlādes stacijā.
  12.4. Nomnieks pats ir atbildīgs, ja Nomnieka darbību rezultātā tiek bojātas Uzlādes stacijas iekārtas vai Nomnieks lieto Uzlādes staciju neatbilstoši šiem noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.
  12.5. Nomnieks uzņemas riskus, kas saistīti ar Uzlādes staciju neatbilstošu lietošanu, t.sk., visiem Iznomātājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, un, uzsākot elektrotransporta uzlādes pakalpojumu.
  12.6. Nomnieks par jebkādu pamanītu vai radušos Uzlādes stacijas un/vai Uzlādes stacijas iekārtas bojājumu nekavējoties informē Iznomātāju pa tālruņa Nr. +371 25480010 vai e-pastu: info@fiqsy.com.
  12.7. Nomnieks:
  12.7.1. Pēc uzlādes pakalpojuma uzsākšanas pārliecinās, ka elektrotransports saņem elektrību. Gadījumā, ja elektrotransporta uzlādes laikā elektrība elektrotransportam netiek padota/pieņemta, Nomniekam ir pienākums pārtraukt uzlādi un pārliecināties, vai elektrotransports ir novietots režīmā, kas ļauj veikt elektrotransporta uzlādi;
  12.7.2. Pēc elektrotransporta uzlādes pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas nekavējoties izbrauc ar elektrotransportu no Uzlādes stacijas, atbrīvojot Uzlādes stacijā esošo elektrotransporta uzlādes vietu. Uzlādes stacija, t.sk., teritorija Uzlādes stacijas priekšā un tieši pie tās, ir izmantojama tikai elektrotransporta uzlādes laikā un Nomniekam nav tiesības izvietot tajā elektrotransportu, neveicot elektrotransporta uzlādi.
  12.8. Uzlādes stacijas, kā arī elektroenerģijas lietošana citiem mērķiem, kas nav elektrotransporta uzlāde, ir aizliegta, t.sk., arī jebkāda Uzlādes stacijas bloķēšana.
 13. .Nomnieka atbildība, izmantojot Transportlīdzekļa pasūtīšanas pakalpojumus
  13.1. Nomniekam ir tiesības, izmantojot FIQSY App, pasūtīt Transportlīdzekļa piegādi Nomnieka FIQSY App norādītajā laikā un vietā.
  13.2. Iznomātājs pēc Nomnieka pieprasījuma saņemšanas FIQSY App par Transportlīdzekļa pasūtīšanu, apstrādā no Nomnieka saņemto pieprasījumu. Nomnieka pieprasījums par Transportlīdzekļa pasūtīšanas pakalpojumu uz konkrētu laiku un vietu uzskatāms par apstiprinātu no Iznomātāja puses tikai pēc tam, kad Iznomātājs ir nosūtījis Nomniekam rakstveida apstiprinājumu, izmantojot FIQSY App un/vai īsziņas veidā.
  13.3. Nomniekam ir tiesības atcelt Transportlīdzekļa pasūtīšanas pakalpojumu līdz Transportlīdzekļa piegādes brīdim.
  13.4. Pēc Transportlīdzekļa piegādes Nomniekam Nomnieka norādītajā laikā un vietā, sākot ar secīgo minūti, kas iestājas pēc laika, kuru Nomnieks norādījis FIQSY App kā Transportlīdzekļa pasūtīšanas laiku, tiek aprēķināta maksa par Transportlīdzekļa rezervēšanu, līdz brīdim, kad Nomnieks uzsāk Transportlīdzekļa izmantošanu.
 14. Iznomātāja tiesības un atbildība
  14.1. Iznomātāja tiesības
  14.1.1. Iznomātājs pēc datu saņemšanas no Nomnieka FIQSY App apstrādā no Nomnieka saņemto informāciju.
  14.1.2. Iznomātājam ir tiesības izvietot Transportlīdzeklī ierīces, kas identificē Nomnieku, nosaka Nomnieka alkohola lietošanas daudzumu (alkometru), nosaka Transportlīdzekļa atrašanās vietu, bloķē Transportlīdzekļa lietošanu, veic Nomnieka brauciena videoierakstu reģistrēšanu u.c. tehniskās iekārtas Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.
  14.1.3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:
  14.1.3.1. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu/nepilnīgu informāciju;
  14.1.3.2. Nomnieks bojā Skrejriteni vai Transportlīdzekli vai Uzlādes staciju un/vai tajā esošās iekārtas;
  14.1.3.3. Nomniekam ir parāds pret Iznomātāju.
  14.2. Iznomātājam vienpusēji pārtraucot Pakalpojumu sniegšanu, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt samaksu par Pakalpojumiem pilnā apmērā.
  14.3. Iznomātāja Nomniekam sniegto Pakalpojumu apmaksai tiks izmantoti Nomnieka norādītajā kredītiestādes izdotajā maksājuma kartē esošie līdzekļi. Ja Nomnieka maksājuma kartē nav pietiekami līdzekļi Nomnieka finansiālo saistību pret Iznomātāju izpildei pilnā apmērā, Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka datus trešajām personām parāda piedziņas veikšanai vai patstāvīgi veikt darbības parāda piedziņai no Nomnieka.
  14.4. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties slēgt Nomnieka Kontu, ja:
  14.4.1. Nomnieks izmanto Skrejriteni vai Transportlīdzekli tam neparedzētiem mērķiem;
  14.4.2. Nomnieks bojā Skrejriteni vai Transportlīdzekli;
  14.4.3. Nomnieks ir nodevis Skrejriteni vai Transportlīdzekli lietošanā citai personai;
  14.4.4. Nomnieks nav nodevis Skrejriteni Iznomātājam, izmantojot FIQSY App;
  14.4.5. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu un/vai nepilnīgu informāciju;
  14.4.6. Nomnieks Pakalpojumu saņemšanai ir sniedzis Iznomātājam citas personas informāciju/datus;
  14.4.7. Iznomātājam ir aizdomas par Nomnieka krāpnieciskām darbībām;
  14.4.8. Iznomātāja rīcībā nav derīgi kredītiestādes izdotas maksājuma kartes dati, ar kuriem Nomnieks ir tiesīgs veikt norēķinus par Pakalpojumiem.
  14.5. Iznomātājam ir tiesības deaktivizēt un slēgt Nomnieka Kontu, ja tas nav izmantots ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem.
  14.6. Iznomātājam ir tiesības jebkurā Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanas brīdī, t.sk., arī Transportlīdzekļa rezervēšanas laikā, paziņojot par to Nomniekam aizvietot Skrejriteni/Transportlīdzekli ar citu Skrejriteni/Transportlīdzekli, t.sk., ar mērķi veikt Skrejriteņa/Transportlīdzekļa remonta darbus, novērst nepilnības, veikt uzlabojumus, pārbaudīt tehnisko stāvokli. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties atbrīvot Transportlīdzekli no Nomnieka mantām.
  14.7. Iznomātājam ir tiesības pēc Iznomātāja iniciatīvas un ieskatiem, piešķirt Nomniekam atlaidi pakalpojumam. Atlaides izmantošanai Iznomātājs nosūta Nomniekam Atlaides kodu, kuru Nomnieks norāda FIQSY App, pirms samaksas veikšanas par Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu. Iznomātājs patur tiesības jebkurā brīdī bez atsevišķa paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam līdz Atlaides koda izmantošanai, atsaukt Atlaides koda piemērošanu, ja Nomnieks nav izpildījis savas finansiālās saistības pret Iznomātāju un Nomniekam ir parādi; ja Atlaides koda izmantošana tiek veikta prettiesiski; ja Atlaides koda izmantošanu veic cita trešā persona, nevis Nomnieks; ja Atlaides koda izmantošana nav Iznomātāja komercdarbības interesēs.
  14.8. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt datus par Nomnieku AS “Kredītinformācijas birojs”.
  14.9. Iznomātāja pienākumi
  14.9.1. Iznomātājs nodrošina FIQSY App darbību;
  14.9.2. Iznomātājs nodrošina Skrejriteņa, Transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību izmantošanai tam paredzētajam lietošanas mērķim.
 15. Nomas laiks
  15.1. Skrejriteņa nomas laiks uzsākas brīdī, kad Nomnieks aplikācijā FIQSY App ir noskenējis skrejriteņa QR kodu, vai ievadījis Skrejriteņa kodu manuāli, tādejādi aktivizējot Skrejriteni.
  15.2. Skrejriteņa nomas pakalpojums turpinās līdz brīdim, kad Nomnieks nomas pakalpojuma pabeigšanai:
  15.2.1. Novieto Skrejriteni Teritorijā;
  15.2.2. Apstiprina FIQSY App Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu un nofotografē FIQSY App Skrejriteni.
  15.3. Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma sniegšanas laiks uzsākas brīdī, kad Nomnieks, aplikācijā FIQSY App ir izvēlējies Transportlīdzekli un nospiedis pogu Sākt Braucienu, atslēdzot Transportlīdzekli.
  15.4. Transportlīdzekļa nomas pakalpojums turpinās līdz brīdim, kad Nomnieks nomas pakalpojuma pabeigšanai:
  15.4.1. Novieto Transportlīdzekli Stāvvietā vai elektrisko transportlīdzekli vietās, kurās atļauta transportlīdzekļu stāvēšana un RP SIA “Rīgas Satiksme” virszemes maksas stāvvietās;
  15.4.2. Apstiprina FIQSY App Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma pabeigšanu.
  15.5. Elektrotransporta uzlādes pakalpojums uzsākas brīdī, kad Nomnieks aplikācijā FIQSY App ir noskenējis QR kodu un uzsācis elektrotransporta uzlādi un turpinās līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App apstiprina elektrotransporta uzlādes pakalpojuma pabeigšanu.
 16. Pakalpojuma maksa
  16.1. Pakalpojuma izcenojumi ir pieejami FIQSY App.
  16.2. Apstiprinot Pakalpojuma saņemšanu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Pakalpojumam piemērojamo izcenojumu.
  16.3. Nomas maksa par Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomu tiek aprēķināta par visu Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas laiku, t.i., no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni/Transportlīdzekli līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App ir apstiprinājis Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma pabeigšanu.
  16.4. Galīgais nomas maksas apmērs par Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomu tiek noteikts, atbilstoši Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas laikam, un, Nomniekam apstiprinot Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma pabeigšanu, norādīts FIQSY App.
  16.5. Maksa par elektrotransporta uzlādes pakalpojumu tiek aprēķināta par visu elektrotransporta uzlādes periodu, t.i., no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis elektrotransporta uzlādes pakalpojuma sākumu līdz brīdim, kad Nomnieks FIQSY App ir apstiprinājis elektrotransporta uzlādes pakalpojuma pabeigšanu.
 17. Pakalpojumu maksas samaksas kārtība
  17.1. Nomnieks nomas maksas samaksu veic, izmatojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti. Nomas maksas samaksa ar kredītiestādes izdotu maksājuma karti prasa iepriekšēju kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datu aktivizēšanu FIQSY App no Nomnieka puses un Nomnieka piekrišanu Noteikumiem un Privātuma politikai.
  17.2. Nomnieks, ievadot kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datus FIQSY App, piekrīt un piešķirt Iznomātājam tiesības saņemt, automātiski debetējot, no Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes visus maksājumus par Pakalpojumiem, izdevumiem, t.sk., naudas sodiem, un zaudējumiem, kurus Nomnieks radījis Iznomātājam.
  17.3. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai Nomnieka FIQSY App norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes atlikums ir pietiekams Iznomātāja Pakalpojumu apmaksai. Iznomātājam pirms Pakalpojuma sniegšanas ir tiesības pārbaudīt Nomnieka maksājuma kartes derīgumu, pārliecinoties par līdzekļu pieejamību maksājumu izpildei.
  17.4. Maksa par Pakalpojumu uzskatāma par veiktu, kad tā ir saņemta Iznomātāja norēķinu kontā.
  17.5. Gadījumā, ja kredītiestādes izdotu maksājuma karšu apstrādes pakalpojumu sniedzējs ievieš maksu par kredītiestādes izdotu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumu, tad kredītiestādes izdotu maksājumu karšu apstrādes pakalpojuma sniedzēja maksa netiek iekļauta Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas maksā un Nomnieks to maksā papildus Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas maksai.
  17.6. Kredītkaršu izdotu maksājumu karšu maksājumu apstrādei par Iznomātāja Pakalpojumiem tiek izmantoti AS “Swedbank” pakalpojumi. Kredītiestādes izdotu maksājumu karšu maksājumu apstrādes pakalpojuma sniedzēja lietošanas noteikumi pieejami www.swedbank.lv.
  17.7. Gadījumā, ja Nomnieks nepiekrīt no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātājam pārskaitīto līdzekļu apmēram, Nomniekam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā no līdzekļu pārskaitīšanas dienas iesniegt Iznomātājam iesniegumu, norādot argumentus un tos pamatojošos pierādījumus par Nomnieka apstrīdētā no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātāja labā izdarītā maksājuma lielumu.
 18. Nomnieka un Iznomātāja līgums
  18.1. Nomniekam, izveidojot Kontu FIQSY App un apstiprinot Noteikumus, uzskatāms, ka Iznomātājs un Nomnieks ir noslēguši Līgumu.
  18.2. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
  18.3. Līgums tiek izbeigts ar Iznomātāja un/vai Nomnieka konkludentām darbībām, kas izpaužas kā Konta slēgšana.
 19. Tiesisko attiecību izbeigšana
  19.1. Tiesiskās attiecības starp Nomnieku un Iznomātāju var tikt izbeigtas Nomniekam un Iznomātājam abpusēji vienojoties vai vienpusēji jebkurā laikā.
  19.2. Nomniekam ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu Kontu FIQSY App. Konta dzēšana ir iespējama tikai gadījumā, ja nav aktīvs Skrejriteņa/Transportlīdzekļa nomas pakalpojums, t.i., Nomnieks nav paņēmis Skrejriteni/Transportlīdzekli lietošanai, un Nomnieks ir nokārtojis visas finansiālās saistības attiecībās ar Iznomātāju, t.sk., veicis gan nomas maksas samaksu, gan radītos zaudējumus (ja tādi ir), piemērotos sodus, izdevumus un citus maksājumus.
  19.3. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā dzēst Nomnieka kontu, ja Nomnieks kontu nav lietojis vairāk kā 12 mēnešus un Nomnieks ir pilnībā nokārtojis visas finansiālās saistības attiecībās ar Iznomātāju.
 20. Piemērojamā likumdošana un strīdu risināšana
  20.1. Tiesiskajām attiecībām starp Iznomātāju un Nomnieku ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
  20.2. Gadījumā, ja kāds no Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku, tad šis nosacījums (ciktāl tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams un tiek uzskatīts par neiekļautu Noteikumu tekstā, neietekmējot pārējo Noteikumu spēkā esamību.
  20.3. Iznomātājs un Nomnieks strīdus cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja strīds nav atrisināts 10 (desmit) dienu laikā no tā rašanās dienas, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesām.
 21. Izmaiņas Noteikumos
  21.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma Nomniekam.
  21.2. Iznomātājs informēs Nomnieku par atjauninātiem Noteikumiem e-pastā vai FIQSY App.
  21.3. Ja Nomnieks nevēlas ievērot atjauninātos Noteikumus, tad Nomniekam ir nekavējoties jāpaziņo Iznomātājam par Pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu no paziņojuma par Noteikumu atjaunināšanu saņemšanas. Gadījumā, ja Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu, uzskatāms, ka Nomnieks ir akceptējis atjauninātos Noteikumus.

 

Apstiprinu:

 

2021. gada 16. aprīlī
SIA “Fitsypro” valdes loceklis Māris Avotiņš