Privātuma politika

Šī privātuma politika attiecas un ir piemērojama personas datu apkopošanai, apstrādei, pārvaldīšanai un glabāšanai, kurus SIA “Fitsypro”, reģ. Nr. 40203120888, juridiskā adrese Alberta iela 1 – 17, Rīga, LV – 1010, turpmāk tekstā – Iznomātājs, ir saņēmusi no fiziskās personas – turpmāk tekstā – Nomnieka, kurš/kura, aplikācijā Fiqsy App, turpmāk tekstā – Aplikācija, ir sniegusi Iznomātājam savus personas datus pakalpojumu saņemšanai.
Personas dati šīs privātuma politikas piemērošanas mērķiem attiecas uz jebkuru informāciju, kas attiecas uz Nomnieku kā identificējamu personu vai Nomnieka personas identitāti.

 1. Piekrišana personas datu apkopošanai, apstrādei, uzglabāšanai un izmantošanai
  Nomnieks, aizpildot informāciju, tostarp, personas datus, Aplikācijā, Iznomātāja pakalpojumu saņemšanai piekrīt un pieņem to, ka Iznomātājs var apkopot, apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot personas datus saskaņā ar šo privātuma politiku. Nomniekam, sniedzot savu piekrišanu Iznomātājam datu apkopošanai, apstrādei, pārvaldīšanai un glabāšanai Nomniekam, tiek saglabātas tiesības uz Nomnieka personas datu, kas iesniegti Iznomātājam, labošanu un dzēšanu. Nomniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu (ja piekrišana ir personas datu apstrādes pamats saskaņā ar tālāk norādīto), nosūtot rakstveida pieprasījumu Iznomātājam. Nomnieka piekrišana uzskatāma par saņemtu, kad Nomnieks ir Aplikācijā apstiprinājis iepazīšanos ar privātuma politiku. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru Iznomātājs veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 2. Personas dati
  Nodibinot tiesiskās attiecības ar Iznomātāju, Nomnieks piekrīt, ka tiek apkopoti, apstrādāti un pārvaldīti atsevišķi vai visi kopā turpmāk norādītie personas dati Nomnieka identifikācijai: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, vietnes URL, IP adrese, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, reģistrācijas datums un laiks, izmantotais pārlūks, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, elektroniskās ierīces dati, no kuras tiek izmantota Aplikācija, norēķinu kartes dati, tostarp, norēķinu kartes numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš, CVV, norēķinu kartes izdevējs u.c. Nomnieka iesniegtie personas dati.
  Iznomātājs ievāc, apkopo, apstrādā, pārvalda un uzglabā Nomnieka datus, kas iesūtīti Aplikācijas instalēšanas un lietošanas procesa laikā. Nomnieka personas dati attiecībā uz Nomnieka atrašanās vietu tiek iegūti un apstrādāti, tikai Nomniekam aktivizējot Aplikāciju. Atrašanās vietas datu iegūšana tiek pārtraukta, Nomniekam aizverot Aplikāciju.
 3. Personas datu apstrādes mērķis Nomnieka personas datu apstrādes mērķi ir:
  • Iznomātāja pakalpojumu sniegšanai;
  • saziņai ar Nomnieku;
  • Aplikācijas lietotāju drošības nodrošināšanai;
  • Novērst, atklāt un izmeklēt darbības, kas ir aizliegtas, nelikumīgas vai neatbilst labai praksei, tostarp, kontrolēt, konstatēt, novērst noziedzīgus nodarījumus, tostarp attiecībā uz Iznomātāja īpašumu, krāpnieciska veida maksājumu atklāšanai un izmeklēšanai, incidentu objektīvai izmeklēšanai;
  • paziņot par izmaiņām Noteikumos;
  • informēt par īpašajiem Iznomātāja piedāvājumiem;
  • personalizēt un uzlabot pakalpojumus;
  • aizsargāt Iznomātāja pakalpojumus un reputāciju.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  Iznomātājs apstrādā Nomnieka personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei – lai sniegtu nomas pakalpojumus pēc Nomnieka pieteikuma;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Iznomātājam saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • saskaņā ar Nomnieka – datu subjekta – piekrišanu;
  • leģitīmās interesēs – lai realizētu no Iznomātāja un Nomnieka starpā pastāvošajām saistībām vai likuma izrietošas Iznomātāja leģitīmās intereses;
  Iznomātāja leģitīmās intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt nomas pakalpojumus; pārbaudīt Nomnieka identitāti pirms pakalpojumu sniegšanas; nodrošināt saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai, tostarp, veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu sniegšanas un pakalpojuma laikā; saglabāt Nomnieka pieteikumus pakalpojumu sniegšanai, piezīmes par tiem, citus iesniegumus, sūdzības, pretenzijas un pieteikumus; veikt sarunas ar Nomnieku ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu apkalpošanas kvalitātes kontroli; veikt sarunas, ja tāda ir, ar Nomnieku ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi; administrēt Nomnieka lietotāja kontu Aplikācijā; reklamēt Iznomātāja pakalpojumus; nosūtīt ziņojumus par pakalpojuma sniegšanu un informāciju par citiem būtiskiem notikumiem; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
 5. Personas datu apstrāde un aizsardzība
  Iznomātājs apstrādā un aizsargā Nomnieka datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas un Iznomātājam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 6. Personas datu pārzinis
  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Fitsypro”, reģ. Nr. 40203120888, juridiskā adrese Alberta iela 1 – 17, Rīga, LV – 1010 (Iznomātājs). Iznomātāja kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuaizsardziba@fiqsy.com.
 7. Personas datu saņēmēju kategorijas
  Iznomātājs neizpauž trešajām personām Nomnieka personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod Iznomātāja noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu pakalpojuma sniegšanai Nomniekam nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, informācijas tehnoloģiju uzņēmumam Klienta datu apstrādei; grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam norēķinu informācijas apstrādei u.c.),
  • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu,
  • Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā personām, kuras ir izdarījušas tiesiski pamatotu pieprasījumu Iznomātājam un kurām ir
  tiesisks pamatojums Nomnieka personas datu saņemšanai no Iznomātāja,
  • Iznomātāja leģitīmo interešu aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Iznomātāja leģitīmās intereses,
  • speciālu, Klienta interesēm pielāgotu piedāvājumu izstrādāšanai un Aplikācijas darbības uzlabošanai.
 8. Datu uzglabāšana
  Iznomātājs uzglabā personas datus tik ilgi, kamēr vien ir aktīvs Nomnieka lietotāja konts. Ja Nomnieka lietotāja konts ir slēgts, personas dati tiek dzēsti no datubāzēm, izņemot gadījumus, kad šādu datu uzglabāšana nepieciešama grāmatvedībai, strīdus gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem šādā kārtībā:
  • Sarunas ar Nomnieku ieraksts – tiek dzēsts sešus mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma.
  • Dati par Nomniekam sniegtajiem pakalpojumiem – tiek dzēsti pēc pieciem gadiem pēc pēdējā pakalpojuma sniegšanas dienas.
  • Veikto braucienu datu vēsture – tiek dzēsta piecus gadus pēc pēdējā veiktā brauciena.
  • Aizdomu gadījumos par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības mēģinājumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu – personas dati tiek dzēsti 10 gadus pēc pēdējā pakalpojuma sniegšanas dienas.
  • Strīdu gadījumos, kas attiecas uz maksājumiem, dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr prasība ir apmierināta vai pienākušas strīdus prasības termiņa beigas.
 9. Nomnieka tiesības piekļūt Personas datiem
  Nomniekam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa/ viņas datu apstrādi, nosūtot rakstveida pieprasījumu Iznomātājam. Nomniekam ir tiesības pieprasīt Iznomātājam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī tiesības pieprasīt Iznomātājam veikt Nomnieka personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret Nomnieka personas datu apstrādi.
  Nomnieks savu tiesību īstenošanai iesniedz pieprasījumu Iznomātājam rakstveida formā. Pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas Iznomātājs pārliecinās par Nomnieka identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Iznomātājs nosūta rakstveida atbildi Nomniekam uz rakstveida pieprasījumā norādīto adresi vai uz Iznomātāja rīcībā esošo Nomnieka norādīto adresi.
 10. Saziņa ar Nomnieku
  Iznomātājs saziņai ar Nomnieku izmanto Nomnieka norādīto kontaktinformāciju: telefona numuru, e-pasta adresi.
 11. Grozījumi privātuma politikā
  Iznomātājam ir tiesības veikt vienpusējus grozījumus privātuma politikā. Iznomātājs paziņo Nomniekam par izmaiņām privātuma politikā. Aktuālā privātuma politika ir pieejama Aplikācijā.

Šī privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2019. gada 28. martā.
SIA “Fitsypro” valdes loceklis Māris Avotiņš