SAI FitsyPro uzsāK dalību “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centra” pētījumā

SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas universitātes starpnozaru pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai”, ID: 1.2.1.1/18/A/003.

Pētījuma īstenošana uzsākta 2021. gada februārī un to plānots pabeigt 2022. gada maijā.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt algoritmu, lai optimizētu transporta iekārtu (automašīnu, skrejriteņu, mopēdu) izvietošanas un apkopes procesus. Pašlaik transporta iekārtu izvietošanas un apkopes procesi tiek organizēti intuitīvi – iekārtas tiek izvietotas, balstoties uz iesaistīto darbinieku subjektīvo pieredzi, apkopes procesu loģistika prasa lielus resursus un ir neefektīva (lieki braucieni, garas pauzes u.tml.) Tajā pat laikā sadarbības partneris ir uzkrājis lielu datu kopu par pagātnes notikumiem, kas pagaidām netiek automatizētā veidā izmantota.

Procesu automatizāciju paredzēts panākt ar mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās metožu palīdzību, izveidojot unikālu pieeju, kas, izmantojot uzkrātos pagātnes datus par braucieniem, ļautu precīzi plānot un kontrolēt iekārtu izvietošanu un apkopi.

Pētījuma virsmērķis ir, balstoties uz pagātnes datiem, palielināt transporta iekārtu braucienu skaitu, lietojot pēc iespējas mazāk un īsākus servisa braucienus (apkopes). Izveidotais risinājums potenciāli būtu izmantojams arī citās nozarēs, kur tiek risināti ar objektu ģeogrāfisku izvietojumu saistīti uzdevumi – loģistika, transports, reklāma u.c.

Pētījuma ietvaros paredzēts: (1) izpētīt zinātniskajos avotos atrodamās radniecīgās idejas, t. sk. iepazīties ar relevantajām mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta metodēm, (2) izstrādāt algoritmu transporta iekārtu izvietošanai un apkopju plānošanai, (3) implementēt izveidoto algoritmu risinājuma prototipā, (4) aprobēt izveidoto prototipu sadarbības partnera biznesa procesos, analizēt iegūtos rezultātus.

Pētījuma galvenais rezultāts ir algoritms iekārtu izvietojuma un apkopes procesu optimizācijai, kā arī atbilstošs risinājuma prototips, kas aprobēts transporta nomas uzņēmumā – pie pētījuma sadarbības partnera. Pētījuma ietvaros arī tiks sagatavoti un iesniegti publicēšanai vismaz 2 zinātniskie raksti.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.