Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada ceturtajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta piecu pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts desmitais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti.

Pabeigtie pētījumi:

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde”. Pētījuma ietvaros ir izstrādāts uz jaunākajām zinātnes atziņām balstīts modulārs Personāla pārvaldības risinājums (PPR), kurā ir izmantotas modernākās personāla vadības pieejas viedo tehnoloģijas risinājumu formā, un kurš ir multifunkcionāls un viegli integrējams ar dažādiem datu avotiem, tādējādi nodrošinot uzņēmumu personāla resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai”. Pētījuma ietvaros ir iegūts uz izveidotā pētniecisko datu modeļa balstīts pētniecības atbalsta IT rīka prototips un veikta tā aprobācija.

SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos”. Pētījumā izstrādāts algoritms un metodoloģija biznesa procesu laiksakritīgas izpildes analīzei, kas ļauj atklāt biznesa procesu laiksakritīgas izpildes iespējamību un novērst nekorektas situācijas.

SIA “ABC Software” starpnozaru pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/ML”. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode, kas veiks IT sistēmu lietotāju darbību efektivitātes novērtējumu, klasifikāciju un sniegs rekomendācijas IT sistēmu realizēto biznesa procesu optimizācijai un lietojamības uzlabošanai.

SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi”. Pētījuma ietvaros ir iegūtas zināšanas par resursietilpīgu skaitļošanas uzdevumu optimizācijas iespējām un radīta publiski pieejama modulāra ReCoTOS (no angļu valodas Resource-saving Computing Task Optimisation Solution) platforma, kas nodrošina skaitļošanas uzdevumu optmizāciju pakalpojuma veidā.


Īstenoto pētījumu aktualitātes:

SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. 2021. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana. Pētījumu plānots pabeigts 2022. gada pirmajā ceturksnī.

SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.14 “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmus” uzsākts 2021. gada martā. 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādes aktivitāte Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes algoritmu un tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” un uzsākta aktivitātes “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes prototipa izveide un pārbaude mākslīgā vidē” īstenošana.

SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas Universitātes pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Algoritms iekārtu izvietošanai un apkopju plānošanai” un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.


A/S “RIX Technologies”, pētījums Nr. 1.17 “Dokumenta reprezentācijas modeļa veidošana dokumentu automatizētas klasifikācijas augstas precizitātes nodrošināšanai” uzsākts 2021. gada aprīlī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Dokumentu klasificēšanas modeļa attīstīšana un paplašināšana” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādnes aktivitātes “Dokumentu viedās sistematizēšanas modeļa attīstīšana un paplašināšana” īstenošana.


SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide” īstenošana, uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Precīzās putnkopības tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” un eksperimentālās izstrādnes aktivitāte “Precīzās putnkopības IT atbalsta rīka prototipa izveide un validācija”.


SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei”.

SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Vāji uzraudzīta ASR sistēmu pielāgošana” un eksperimentālās izstrādes aktivitāšu “Runas atpazīšanas modelēšana medicīnas jomai”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas prototips”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas integrācijas prototips” īstenošana.


SIA “Tilde”, SIA “4. vara”, Valsts SIA Latvijas Televīzija un SIA Helio Media pētījums Nr. 2.9 “Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana” uzsākts 2021. gada jūlijā. 2021. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu “Runas atpazīšanas modelēšana subtitrēšanai” un “Subtitru mašīntulkošana” īstenošana un eksperimentālās izstrādes aktivitāšu “Daudzvalodu subtitrēšanas sistēmas prototips”, “Medicīnas jomas runas atpazīšanas sistēmas prototips”, “Subtitrēšanas sistēmas integrācijas prototips” īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.